CONTRACT DE DISTRIBUTIE PANOURI SOLARE - ROMANIA

 

NR..…/ Data ……

 

Partile contractante:

1. S.C Termocasa  Consulting S.R.L. cu sediul in jud Bihor , loc Oradea , str Zorelelor, nr 5, inregistrata la registrul comertului J05/1116/2020, avand cod unic de inregistrare RO42745087 , cont IBAN RO58BTRLRONCRT0558602601 deschis la Banca Transilvania., reprezentata prin administrator Farcas Adrian, in calitate de PRODUCATOR, si

2.  ……….., cu punct de lucru in str. ……… , nr. ….., localitatea ……….., jud………, inregistrata la registrul comertului ……………., avand cod unic de inregistrare ………….., reprezentata prin administrator………, tel: …….. in calitate de DISTRIBUITOR.

Art.1 – OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Producatorul numeste pe………………….., pentru a distribui si comercializa pe teritoriul Romaniei (fara clauza de exclusivitate) produsele panouri solare sau kit panou solar marca TERMOCASA .

Art.2 – DURATA CONTRACTULUI

 2.1 Prezentul contract se încheie pe o perioada de 12 luni, începând cu data semnării sale și poate fi denunțat de oricare dintre părțile contractante cu un preaviz de 30 de zile printr-o notificare scrisă sau poate fi prelungit cu acordul partilor 

 

Art.3 – PRETURI SI MODALITATI DE PLATA

3.1 Pretul de referinta va fi pretul cu TVA din site-ul oficial al PRODUCATORULUI (la data incheierii prezentului contract, site-ul: www.termocasa.ro ) , pretul la care produsul/produsele se vand catre  ceilalti clienti ai  PRODUCATORULUI, pret care include eventualele reduceri acordate de PRODUCATOR clientilor sai, la data la care este lansata si achitata in intregime comanda ferma de catre DISTRIBUITOR .

3.2 Pretul de vanzare catre DISTRIBUITOR va fi calculat din pretul de referinta la care se va aplica o reducere, dupa cum urmeaza:

- DISTRIBUITORUL va achizitiona si achita integral primele 4 panouri solare la pretul de lista al PRODUCATORULUI in decursul a 12 luni consecutive , dupa care va primi in mod gratuit al cincilea panou solar marca Termocasa aflat in oferta curenta .

- Urmatoarele panouri solare marca TERMOCASA achizitionate de catre DISTRIBUITOR vor beneficia de 20% reducere fiecare    sau     se va putea pastra schema de bonusare initiala , la fiecare 4 panouri solare achizitionate si achitate integral la pretul de lista al PRODUCATORULUI in decursul a 12 luni consecutive va primi in mod gratuit al cincilea panou solar marca Termocasa  .

Pretul de vanzare catre DISTRIBUITOR este ferm , este exprimat in lei la cursul BNR din ziua confirmarii si achitarii comenzii si nu include cheltuielile de transport si expediere, precum nici alte costuri legate de instalare, montaj sau punerea in functiune a produselor solicitate.

3.3 Plata produselor/produsului comandat de DISTRIBUITOR, se va face integral la lansarea comenzii ferme. 

Art.4 - OBLIGATIILE PARTILOR

4.1 PRODUCATORUL se obliga la urmatoarele:

a) Sa furnizeze DISTRIBUITORULUI produsele pentru vanzarea in teritoriu la pretul de vanzare convenit la Art.3, sortimentele si cantitatile stabilite in baza comenzii semnate si stampilate de acesta.

b) Atunci cand PRODUCATORUL va fi in masura sa ofere spre vanzare in teritoriu, orice produs nou din categoria pompe de caldura pe care il fabrica, DISTRIBUITORUL il va putea contacta si va putea beneficia de reduceri in cadrul unui nou contract sau o anexa la actualul contract de comun acord .

c) Sa furnizeze DISTRIBUITORULUI materialele de promovare a vanzarilor:

-gratuite- suport tehnic in forma electronica (imagini la o rezolutie suficienta pentru realizarea materialelor publicitare , brosuri, pliante, etc.) in vederea realizarii de material pentru reclama (brosuri, pliante, postere, bannere, panouri publicitare,publicitate in forma electronica etc).

-contra cost, la solicitarea de astfel de materiale de catre  DISTRIBUITOR, in alt format decat cel electronic, sau ca bonus pentru rezultatele obtinute in vanzari – brosuri, pliante, postere sau alte materiale publicitare sau promotionale care sunt disponibile in mod regulat si celorlalti distribuitori ai PRODUCATORULUI.

d) Sa furnizeze DISTRIBUITORULUI documentatia tehnica necesara livrarii si punerii in functiune a echipamentelor (produselor) comandate.

4.2 DISTRIBUITORUL se obliga la urmatoarele:

a) Sa informeze in scris PRODUCATORUL despre reclamatiile pe care DISTRIBUITORUL nu le poate satisface cu privire la produse, impreuna cu numele si adresele persoanelor care fac astfel de reclamatii.

b) Sa achite pretul contractului in conditiile Art. 3Art.5 – Modalitatea de lucru

5.1 DISTRIBUITORUL transmite comanda la PRODUCATOR prin e-mail urmand a se primi confirmarea comenzii in acelasi mod.

- DISTRIBUITORUL trebuie sa poarte toate discutiile si negocierile cu clientul verbal sau in scris fara implicarea directa a PRODUCATORULUI .

- PRODUCATORUL nu poate fi implicat in discutiile scrise sau verbale dintre client si DISTRIBUITOR .

5.2 In termenul de livrare stabilit prin confirmarea comenzii, produsele vor fi livrate astfel:

- ridicate de catre un delegat al DISTRIBUITORULUI in baza delegatiei semnate si stampilate

- expedierea se va face printr-o firma de curierat sau companie de transport. 

In ambele cazuri, raspunderea privind marfa este a PRODUCATORULUI pana la iesirea din depozitul din care se face livrarea, respectiv pana la predarea marfii delegatului DISTRIBUITORULUI sau a firmei de curierat/companiei de transport, pana la depozitul propriu, respectiv locatia de destinatie.

5.3 In cazul livrarii produselor prin delegat al DISTRIBUITORULUI, cu ocazia ridicarii acestora de la PRODUCATOR, partile vor proceda la receptia cantitativa.

5.4 In cazul livrarii produselor printr-o firma de curierat/companie de transport se considera ca acceptarea firmei de curierat/companiei de transport a produselor pentru livrarea catre DISTRIBUITOR echivaleaza cu o receptie cantitativa fara obiectiuni.

Art.6 – RASPUNDEREA CONTRACTUALA 

6.1 DISTRIBUITORUL este obligat sa achite integral contravaloarea marfii catre PRODUCATOR prin ordin de plata sau numerar.

6.2 Produsele vor fi livrate de catre PRODUCATOR dupa achitarea integrala de catre DISTRIBUITOR si confirmarea platii de catre banca PRODUCATORULUI .

6.3 In caz de neplata , daca de comun acord se stabileste un termen de plata , se vor calcula penalizari de 0.15%/zi pentru suma neachitata cu posibilitatea ca aceasta sa depaseasca valoarea debitului restant asupra caruia sunt calculate.

6.4 Nerespectarea obligatiilor de plata la termen de catre DISTRIBUITOR duce la obligarea acestuia la plata integrala in avans a produselor ce urmeaza a fi comandate pe viitor sau rezilierea prezentului contract.

Art.7 – GARANTII

7.1 PRODUCATORUL garanteaza produsele sale pentru perioada mentionata in Certificatul de Garantie pus la dispozitie. Clientul Distribuitorului poate opta fara costuri suplimentare pentru Garantia Standard sau pentru Garantia Limitata. Obligatiile PRODUCATORULUI in cadrul garantiei vor fi limitate la repararea sau inlocuirea oricaror piese care se dovedesc defecte in conditii de utilizare normale.

7.2 Aceasta garantie nu se aplica nici unui produs sau parti din produs care a facut obiectul unui accident, neglijenta, modificare, abuz sau utilizare gresita, sau la articole care se consuma in exploatare, care au durata de viata mai scurta decat perioada de garantie.

7.3 In functie de solicitarea expresa a Garantiei extinse (Garantia Premium - sub forma si in conditiile prezente pe site-ul oficial al PRODUCATORULUI : https://termocasa.ro/ro/) de catre clientul final al DISTRIBUITORULUI, acesta va putea beneficia de garantie extinsa din partea PRODUCATORULUI dupa achitarea acesteia. Plata garantiei extinse se va face de catre clientul final al DISTRIBUTORULUI, direct in contul PRODUCATORULUI, acesta anexand la garantia initiala, garantia extinsa (Garantia Premium). Cuantumul Garantiei Extinse nu este inclus in sistemul de bonificatie sau reducere stipulat in acest contract . 

Art.8 – CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

8.1 Partile recunosc faptul ca, in cursul executarii prezentului contract, pot obtine informatii confidentiale ale celeilalte parti.

8.2 Nici una din parti, pe durata executarii prezentului contract si pentru un termen de 5(cinci) ani de la incetarea contractului, nu va putea sa divulge tertelor parti informatii de confidentialitate ale contractantului.

Art.9 – REZILIEREA CONTRACTULUI

9.1 Prezentul contract poate fi reziliat de catre oricare parte in caz de neexecutare sau executare necorespunzatoare de catre cealalta parte a obligatiilor contractuale asumate, fara interventia instantei si fara punerea in intarziere, cu achitarea obligatiilor reciproce restante pana la data incetarii contractului, printr-o notificare trimisa in scris cu cel putin 30 de zile inainte de data rezilierii.

Art.10 – FORTA MAJORA

10.1 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

10.2 Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil sau insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile se execute obligatiile asumate conform prevederilor contractuale. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

10.3 Executarea contractului va fi suspendata pe perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce revin partilor pana la aparitia acesteia.

10.4 Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica cealata parte, imediat si in mod complet, producerea acesteia, si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

 

Art.11 – INCETAREA CONTRACTULUI 

11.1 Prezentul contract inceteaza:

Prin reziliere, in conditiile art.9 din prezentul contract.

In cazul in care una din parti cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul prealabil, dat in scris de cealalta parte.

Prin acordul de vointa al partilor.

Din alte cauze prevazute de prezentul contract sau de legislatia in vigoare.

11.2 Incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

Art.12 – COMUNICARI 

12.1 Orice  comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie transmisa in scris.

12.2 Transmiterea prin posta va fi insotita de confirmarea expedierii ei integrale, in concordanta cu coordonatele tehnice ale echipamentului folosit pentru transmisie.

12.3 Pentru PRODUCATOR, comunicarile se fac la nr de telefon: 0744.977.850 adresa postala: jud Bihor , loc Oradea , str Zorelelor, nr 5, persoana de contact: Farcas Adrian , email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

12.4  Pentru DISTRIBUITOR, comunicarile se fac la nr de telefon: …………….., adresa postala: str. …………….., nr…………, localitatea …………., jud. ………, persoana de contact: ……….. Email………

12.5 In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor, pe acesta confirmare.

12.6 Daca informarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

12.7  Notificarile verbale nu se iau in considerare in executarea prezentului contract, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitatile prevazute in alineatele precedente.

12.8 Partile se obliga sa-si comunice , reciproc si in timp, orice modificari de date din contract, sub sanctiunea ca acestea sa nu fie luate in considerare la aprecierea modului de executare a contractului. 

Art.13 – LEGEA APLICABILA, SOLUTIONAREA LITIGIILOR

13.1 Legislatia romana in vigoare este aplicabila acestui contract.

13.2 Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, daca nu se poate rezolva pe cale amiabila prin reprezentantii partilor, se va solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

Art.14 – MODIFICAREA CONTRACTULUI 

14.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

Art.15 – CLAUZE DIVERSE

15.1 Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile legale aplicabile in materie.

Prezentul contract a fost incheiat azi,  ……………, in 2(doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.PRODUCATOR:                                                                    DISTRIBUITOR:

S.C. Termocasa Consulting  S.R.L.                                              S.C. ………..

Prin administrator Farcas Adrian                                            Prin administrator ………