ДОГОВОР ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЛЪНЧЕВИ ПАНЕЛИ - РУМЪНИЯ

 

NR .. Данни / данни ……

 

Договарящи страни:

1. SC Termocasa  Consulting SRL със седалище в окръг Бихор, място Орадя, ул. Зорелелор, номер 5, регистрирано в търговския регистър J05 /1116/2020, с уникален регистрационен код RO42745087, сметка IBAN RO58BTRLRONCRT0558602601 отворен в банката Transilvania., представлявано от администратора Farcas Adrian, като ПРОИЗВОДИТЕЛ и

2. ……… .., с работна точка в str. ………, не. … .., населено място ……… .., окръг ………, регистрирано в търговския регистър ……………., С уникален регистрационен код ………… .., представлявано от администратор ………, тел:… ... .. като ДИСТРИБУТОР.

Чл.1 - ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1 Имената на производителя ....................... TERMOCASA .

Чл.2 - Продължителност на договора

 2.1 Настоящият договор е сключен за период от 12 месеца от датата на подписването му и може да бъде прекратен от всяка договаряща страна с 30 -дневно предизвестие с писмено предизвестие или може да бъде удължен със съгласието на страните. 

 

Чл.3 - ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

3.1 Референтната цена ще бъде цената с ДДС от официалния уебсайт на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (към датата на сключване на този договор, уебсайтът: www.termocasa. Ro ), цената, на която продуктът / продуктите се продават на другите клиенти на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, цена, която включва евентуалните отстъпки, предоставени от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на своите клиенти, на датата, когато твърдата поръчка е пусната и изплатена изцяло от ДИСТРИБУТОРА .

3.2 Продажната цена към ДИСТРИБУТОРА ще бъде изчислена от референтната цена, към която ще се прилага отстъпка, както следва:

- ДИСТРИБУТОРЪТ ще закупи и изплати изцяло първите 4 слънчеви панела по каталожната цена на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ в продължение на 12 последователни месеца, след което ще получи безплатно петия марка слънчев панел Termocasa в настоящата оферта.

- Следните маркови слънчеви панели TERMOCASA закупени от ДИСТРИБУТОРА ще се възползват от 20% отстъпка всеки    или     ще бъде възможно да се запази първоначалната бонусна схема, за всеки 4 слънчеви панела, закупени и платени изцяло по каталожната цена на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ в продължение на 12 последователни месеца, той ще получи петия безплатно Слънчев панел марка Termocasa  .

Продажната цена към ДИСТРИБУТОРА е твърда, изразена в леи по обменния курс на NBR в деня на потвърждаване и плащане на поръчката и не включва транспортни и транспортни разходи, както и други разходи, свързани с инсталиране, сглобяване или въвеждане в експлоатация на заявените продукти.

3.3 Плащането на продуктите / продуктите, поръчани от ДИСТРИБУТОРА, ще бъде извършено изцяло при стартирането на твърдата поръчка. 

Чл.4 - ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1 ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ се задължава:

а) Да доставя на ДИСТРИБУТОРА продуктите за продажба на територията по продажната цена, договорена в член 3, асортиментите и количествата, установени въз основа на поръчката, подписана и подпечатана от него.

б) Когато ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ ще може да предложи за продажба на територията всеки нов продукт от категорията термопомпи, които той произвежда, РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЯТ ще може да се свърже с него и ще може да се възползва от отстъпки по нов договор или приложение към сегашния. взаимно споразумение.

в) За да предоставите на ДИСТРИБУТОРА материалите за насърчаване на продажбите:

-безплатна- техническа поддръжка в електронна форма (изображения с достатъчна резолюция за изработване на рекламни материали, брошури, листовки и др.) с цел изработване на рекламни материали (брошури, листовки, плакати, банери, билбордове, реклама в електронна форма и др. .).

- срещу заплащане, по искане на такива материали от ДИСТРИБУТОРА, във формат, различен от електронен, или като бонус за резултатите от продажбите - брошури, листовки, плакати или други рекламни или промоционални материали, които са редовно достъпни за други разпространители на ПРОИЗВОДИТЕЛ.

г) Да предоставя на ДИСТРИБУТОРА техническата документация, необходима за доставката и въвеждането в експлоатация на поръчаното оборудване (продукти).

4.2 ДИСТРИБУТОРЪТ се ангажира със следното:

а) Да информира писмено ПРОИЗВОДИТЕЛЯ за претенциите, които ДИСТРИБУТОРЪТ не може да удовлетвори по отношение на продуктите, заедно с имената и адресите на лицата, които правят такива претенции.

б) Да заплати договорната цена при условията на чл.3Чл.5 - Как да работи

5.1 ДИСТРИБУТОРЪТ изпраща поръчката до ПРОИЗВОДИТЕЛЯ по електронна поща и потвърждението на поръчката ще бъде получено по същия начин.

- ДИСТРИБУТОРЪТ трябва да води всички дискусии и преговори с клиента устно или писмено без прякото участие на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

- ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ не може да участва в писмени или устни дискусии между клиента и ДИСТРИБУТОРА.

5.2 В рамките на срока за доставка, установен с потвърждение на поръчката, продуктите ще бъдат доставени, както следва:

- взето от делегат на ДИСТРИБУТОР въз основа на подписаната и подпечатана делегация

- пратката ще се извърши чрез куриерска фирма или транспортна компания. 

И в двата случая отговорността за стоките е на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ до излизане от склада, от който се извършва доставката, съответно до доставката на стоките до делегата на ДИСТРИБУТОРА или куриерската фирма / транспортна компания, до неговия собствен склад, съответно местоназначение.

5.3 В случай на доставка на продуктите от делегат на ДИСТРИБУТОРА, при събирането им от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, страните ще преминат към количественото приемане.

5.4 В случай на доставка на продуктите чрез куриерска фирма / транспортна компания, се счита, че приемането на куриерската фирма / транспортна компания на продуктите за доставка до ДИСТРИБУТОРА е еквивалентно на количествен прием без възражения.

Чл.6 - ДОГОВОРНА ОТГОВОРНОСТ 

6.1 РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЯТ се задължава да плати в пълен размер стойността на стоките на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ чрез платежно нареждане или в брой.

6.2 Продуктите ще бъдат доставени от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ след пълно плащане от ДИСТРИБУТОРА и потвърждение на плащането от банката на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

6.3 В случай на неплащане, ако срокът за плащане е установен по взаимно съгласие, неустойките от 0.15% / ден ще бъдат изчислени за неплатената сума с възможност тя да надхвърли стойността на неизплатения дълг, по който те са изчислени.

6.4 Неспазването на задълженията за плащане навреме от ДИСТРИБУТОРА води до неговото задължение да заплаща изцяло авансово продуктите, които ще бъдат поръчани в бъдеще, или прекратяването на този договор.

Чл.7 - ГАРАНЦИИ

7.1 ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ гарантира своите продукти за периода, посочен в предоставения гаранционен сертификат. Клиентът на Дистрибутора може да избере Стандартна гаранция или Ограничена гаранция без допълнителни разходи. Задълженията на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ по гаранцията се ограничават до ремонт или подмяна на всякакви части, които се окажат дефектни при нормални условия на употреба.

7.2 Настоящата гаранция не се прилага за продукти или части от продукта, които са били обект на злополука, небрежност, модификация, злоупотреба или злоупотреба, или за артикули, които се консумират по време на експлоатация, които имат по -кратък живот от гаранционния срок.

7.3 В зависимост от изричното искане на Удължената гаранция (Премиум гаранция - под формата и при условията, представени на официалния уебсайт на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: https://termocasa.ro/ro/) от крайния клиент на ДИСТРИБУТОРА, той ще може да се възползва от удължена гаранция от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, след като я плати. Плащането на удължената гаранция ще се извърши от крайния клиент на ДИСТРИБУТОРА, директно в сметката на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, който той прикрепя към първоначалната гаранция, удължената гаранция (Premium гаранция). Размерът на Удължената гаранция не е включен в системата за бонуси или отстъпки, предвидени в този договор. 

Член 8 - КЛАУЗА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

8.1 Страните признават, че по време на изпълнението на този договор те могат да получат поверителна информация от другата страна.

8.2 Нито една от страните, по време на изпълнението на този договор и за период от 5 (пет) години след прекратяването на договора, няма да може да разкрива на трети страни поверителна информация на изпълнителя.

Член 9 - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

9.1 Този договор може да бъде прекратен от всяка страна в случай на неизпълнение или неправилно изпълнение от другата страна на поетите договорни задължения, без намеса на съда и без забавяне, с изплащане на неизплатени взаимни задължения до датата на прекратяване на договора , чрез писмено съобщение, изпратено най -малко 30 дни преди датата на прекратяване.

Чл.10 - ВИСША СИЛА

10.1 Форсмажорни обстоятелства освобождават договарящите страни от изпълнението на задълженията, поети с този договор, за целия период, в който действат.

10.2 Форс -мажор означава събитие, независимо от волята на страните, непредсказуемо или непреодолимо, настъпило след сключването на договора и което пречи на страните да изпълняват поетите задължения съгласно договорните разпоредби. Форсмажорни обстоятелства се установяват от компетентен орган.

10.3 Изпълнението на договора ще бъде спряно по време на действието на непреодолимата сила, но без да се засягат правата на страните до настъпването му.

10.4 Страната, която се позовава на непреодолима сила, има задължението да уведоми незабавно и изцяло другата страна за настъпването й и да предприеме всички налични мерки, за да ограничи последствията.

 

Чл.11 - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

11.1 Настоящият договор се прекратява:

Чрез прекратяване, при условията на чл.9 от този договор.

Ако една от страните прехвърли правата и задълженията си, предвидени в този договор, без предварителното споразумение, дадено писмено от другата страна.

По споразумение на страните.

По други причини, предвидени в този договор или в действащото законодателство.

11.2 Прекратяването на този договор няма да повлияе на задълженията, които вече са изискуеми между договарящите се страни.

Чл.12 - КОМУНИКАЦИИ 

12.1 Всяка комуникация между страните относно изпълнението на този договор трябва да бъде представена в писмена форма.

12.2 Предаването по пощата ще бъде придружено от потвърждение за пълната му доставка, в съответствие с техническите координати на оборудването, използвано за предаване.

12.3 За ПРОИЗВОДИТЕЛЯ съобщенията се осъществяват на телефонен номер: 0744.977.850 пощенски адрес: окръг Бихор, място Орадя, ул. Зорелелор, номер 5, лице за контакт: Farcas Adrian, имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате активиран JavaScript, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате активиран JavaScript, за да го видите. 

12.4 За ДИСТРИБУТОРА съобщенията се осъществяват на телефонен номер: …………… .., пощенски адрес: str. …………… .., номер …………, местност …………., Съдия ………, лице за контакт: ……… .. Имейл ………

12.5 Ако уведомлението е направено по пощата, то ще бъде изпратено с препоръчано писмо, с потвърждение за получаване и се счита за получено от получателя на датата, посочена от приемащата пощенска служба, в това потвърждение.

12.6 Ако информацията се изпраща по факс, тя се счита за получена в първия работен ден след деня, в който е изпратена.

12.7 Устните съобщения не се вземат предвид при изпълнението на този договор, освен ако не са потвърдени от един от условията, предвидени в предходните параграфи.

12.8 Страните се задължават да съобщават помежду си и навреме всички промени в данните на договора, под санкцията, че те не трябва да се вземат предвид при оценката на изпълнението на договора. 

Чл.13 - ПРИЛОЖИМО ПРАВО, УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

13.1 За този договор е приложимо действащото румънско законодателство.

13.2 Всички спорове, произтичащи от или във връзка с този договор, включително по отношение на неговото сключване, изпълнение или прекратяване, ако не могат да бъдат уредени по взаимно съгласие от представителите на страните, се решават от компетентните съдилища.

Чл.14 - ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

14.1 Промяната на настоящия договор се извършва само чрез допълнителен акт, сключен между договарящите страни.

Чл.15 - РАЗНИ РАЗПОРЕДБИ

15.1 Този договор е завършен с приложимите законови разпоредби.

Този договор беше сключен днес, ……………, в 2 (два) екземпляра, по един за всяка страна.ПРОИЗВОДИТЕЛ: ДИСТРИБУТОР

SC Termocasa Consulting SRL SC ……… ..

От администратор Farcas Adrian От администратор ………