CONTRACT DE DISTRIBUTIE PANOURI SOLARE - ROMANIA

 

NR..…/ Data ……

 

Partile contractante:

1. S.C Termocasa  General S.R.L. cu sediul in jud Bihor , loc Oradea , str Zorelelor, nr 5, inregistrata la registrul comertului J05/233/20.02.2012, avand cod unic de inregistrare RO29769038 , cont IBANRO89BTRLRONCRT0473059101 deschis la Banca Transilvania., reprezentata prin administrator Farcas Adrian, in calitate de PRODUCATOR, si

2.  ……….., cu punct de lucru in str. ……… , nr. ….., localitatea ……….., jud………, inregistrata la registrul comertului ……………., avand cod unic de inregistrare ………….., reprezentata prin administrator………, tel: …….. in calitate de DISTRIBUITOR.

Art.1 – OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Producatorul numeste pe………………….., pentru a distribui si comercializa pe teritoriul Romaniei (fara clauza de exclusivitate) produsele panouri solare sau kit panou solar marca TERMOCASA .

Art.2 – DURATA CONTRACTULUI

 2.1 Prezentul contract se încheie pe o perioada de 12 luni, începând cu data semnării sale și poate fi denunțat de oricare dintre părțile contractante cu un preaviz de 30 de zile printr-o notificare scrisă sau poate fi prelungit cu acordul partilor 

 

Art.3 – PRETURI SI MODALITATI DE PLATA

3.1 Pretul de referinta va fi pretul cu TVA din site-ul oficial al PRODUCATORULUI (la data incheierii prezentului contract, site-ul: www.termocasa.ro ) , pretul la care produsul/produsele se vand catre  ceilalti clienti ai  PRODUCATORULUI, pret care include eventualele reduceri acordate de PRODUCATOR clientilor sai, la data la care este lansata si achitata in intregime comanda ferma de catre DISTRIBUITOR .

3.2 Pretul de vanzare catre DISTRIBUITOR va fi calculat din pretul de referinta la care se va aplica o reducere, dupa cum urmeaza:

- DISTRIBUITORUL va achizitiona si achita integral primele 4 panouri solare sau kit panou solar la pretul de lista al PRODUCATORULUI in decursul a 12 luni consecutive , dupa care va primi in mod gratuit al cincilea panou solar sau kit panou solar marca Termocasa aflat in oferta curenta .

- Urmatoarele panouri solare sau kit panou solar marca TERMOCASA achizitionate de catre DISTRIBUITOR vor beneficia de 20% reducere fiecare    sau     se va putea pastra schema de bonusare initiala , la fiecare 4 panouri solare sau kit panou solar achizitionate si achitate integral la pretul de lista al PRODUCATORULUI in decursul a 12 luni consecutive va primi in mod gratuit al cincilea panou solar sau kit panou solar marca Termocasa  .

Pretul de vanzare catre DISTRIBUITOR este ferm , este exprimat in lei la cursul BNR din ziua confirmarii si achitarii comenzii si nu include cheltuielile de transport si expediere, precum nici alte costuri legate de instalare, montaj sau punerea in functiune a produselor solicitate.

3.3 Plata produselor/produsului comandat de DISTRIBUITOR, se va face integral la lansarea comenzii ferme. 

Art.4 - OBLIGATIILE PARTILOR

4.1 PRODUCATORUL se obliga la urmatoarele:

a) Sa furnizeze DISTRIBUITORULUI produsele pentru vanzarea in teritoriu la pretul de vanzare convenit la Art.3, sortimentele si cantitatile stabilite in baza comenzii semnate si stampilate de acesta.

b) Atunci cand PRODUCATORUL va fi in masura sa ofere spre vanzare in teritoriu, orice produs nou din categoria pompe de caldura pe care il fabrica, DISTRIBUITORUL il va putea contacta si va putea beneficia de reduceri in cadrul unui nou contract sau o anexa la actualul contract de comun acord .

c) Sa furnizeze DISTRIBUITORULUI materialele de promovare a vanzarilor:

-gratuite- suport tehnic in forma electronica (imagini la o rezolutie suficienta pentru realizarea materialelor publicitare , brosuri, pliante, etc.) in vederea realizarii de material pentru reclama (brosuri, pliante, postere, bannere, panouri publicitare,publicitate in forma electronica etc).

-contra cost, la solicitarea de astfel de materiale de catre  DISTRIBUITOR, in alt format decat cel electronic, sau ca bonus pentru rezultatele obtinute in vanzari – brosuri, pliante, postere sau alte materiale publicitare sau promotionale care sunt disponibile in mod regulat si celorlalti distribuitori ai PRODUCATORULUI.

d) Sa furnizeze DISTRIBUITORULUI documentatia tehnica necesara livrarii si punerii in functiune a echipamentelor (produselor) comandate.

4.2 DISTRIBUITORUL se obliga la urmatoarele:

a) Sa informeze in scris PRODUCATORUL despre reclamatiile pe care DISTRIBUITORUL nu le poate satisface cu privire la produse, impreuna cu numele si adresele persoanelor care fac astfel de reclamatii.

b) Sa achite pretul contractului in conditiile Art. 3Art.5 – Modalitatea de lucru

5.1 DISTRIBUITORUL transmite comanda la PRODUCATOR prin e-mail urmand a se primi confirmarea comenzii in acelasi mod.

- DISTRIBUITORUL trebuie sa poarte toate discutiile si negocierile cu clientul verbal sau in scris fara implicarea directa a PRODUCATORULUI .

- PRODUCATORUL nu poate fi implicat in discutiile scrise sau verbale dintre client si DISTRIBUITOR .

5.2 In termenul de livrare stabilit prin confirmarea comenzii, produsele vor fi livrate astfel:

- ridicate de catre un delegat al DISTRIBUITORULUI in baza delegatiei semnate si stampilate

- expedierea se va face printr-o firma de curierat sau companie de transport. 

In ambele cazuri, raspunderea privind marfa este a PRODUCATORULUI pana la iesirea din depozitul din care se face livrarea, respectiv pana la predarea marfii delegatului DISTRIBUITORULUI sau a firmei de curierat/companiei de transport, pana la depozitul propriu, respectiv locatia de destinatie.

5.3 In cazul livrarii produselor prin delegat al DISTRIBUITORULUI, cu ocazia ridicarii acestora de la PRODUCATOR, partile vor proceda la receptia cantitativa.

5.4 In cazul livrarii produselor printr-o firma de curierat/companie de transport se considera ca acceptarea firmei de curierat/companiei de transport a produselor pentru livrarea catre DISTRIBUITOR echivaleaza cu o receptie cantitativa fara obiectiuni.

Art.6 – RASPUNDEREA CONTRACTUALA 

6.1 DISTRIBUITORUL este obligat sa achite integral contravaloarea marfii catre PRODUCATOR prin ordin de plata sau numerar.

6.2 Produsele vor fi livrate de catre PRODUCATOR dupa achitarea integrala de catre DISTRIBUITOR si confirmarea platii de catre banca PRODUCATORULUI .

6.3 In caz de neplata , daca de comun acord se stabileste un termen de plata , se vor calcula penalizari de 0.15%/zi pentru suma neachitata cu posibilitatea ca aceasta sa depaseasca valoarea debitului restant asupra caruia sunt calculate.

6.4 Nerespectarea obligatiilor de plata la termen de catre DISTRIBUITOR duce la obligarea acestuia la plata integrala in avans a produselor ce urmeaza a fi comandate pe viitor sau rezilierea prezentului contract.

Art.7 – GARANTII

7.1 PRODUCATORUL garanteaza produsele sale pentru perioada mentionata in Certificatul de Garantie pus la dispozitie. Clientul Distribuitorului poate opta fara costuri suplimentare pentru Garantia Standard sau pentru Garantia Limitata. Obligatiile PRODUCATORULUI in cadrul garantiei vor fi limitate la repararea sau inlocuirea oricaror piese care se dovedesc defecte in conditii de utilizare normale.

7.2 Aceasta garantie nu se aplica nici unui produs sau parti din produs care a facut obiectul unui accident, neglijenta, modificare, abuz sau utilizare gresita, sau la articole care se consuma in exploatare, care au durata de viata mai scurta decat perioada de garantie.

7.3 In functie de solicitarea expresa a Garantiei extinse (Garantia Premium - sub forma si in conditiile prezente pe site-ul oficial al PRODUCATORULUI : https://termocasa.ro/ro/) de catre clientul final al DISTRIBUITORULUI, acesta va putea beneficia de garantie extinsa din partea PRODUCATORULUI dupa achitarea acesteia. Plata garantiei extinse se va face de catre clientul final al DISTRIBUTORULUI, direct in contul PRODUCATORULUI, acesta anexand la garantia initiala, garantia extinsa (Garantia Premium). Cuantumul Garantiei Extinse nu este inclus in sistemul de bonificatie sau reducere stipulat in acest contract . 

Art.8 – CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

8.1 Partile recunosc faptul ca, in cursul executarii prezentului contract, pot obtine informatii confidentiale ale celeilalte parti.

8.2 Nici una din parti, pe durata executarii prezentului contract si pentru un termen de 5(cinci) ani de la incetarea contractului, nu va putea sa divulge tertelor parti informatii de confidentialitate ale contractantului.

Art.9 – REZILIEREA CONTRACTULUI

9.1 Prezentul contract poate fi reziliat de catre oricare parte in caz de neexecutare sau executare necorespunzatoare de catre cealalta parte a obligatiilor contractuale asumate, fara interventia instantei si fara punerea in intarziere, cu achitarea obligatiilor reciproce restante pana la data incetarii contractului, printr-o notificare trimisa in scris cu cel putin 30 de zile inainte de data rezilierii.

Art.10 – FORTA MAJORA

10.1 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

10.2 Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil sau insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile se execute obligatiile asumate conform prevederilor contractuale. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

10.3 Executarea contractului va fi suspendata pe perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce revin partilor pana la aparitia acesteia.

10.4 Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica cealata parte, imediat si in mod complet, producerea acesteia, si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

 

Art.11 – INCETAREA CONTRACTULUI 

11.1 Prezentul contract inceteaza:

Prin reziliere, in conditiile art.9 din prezentul contract.

In cazul in care una din parti cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul prealabil, dat in scris de cealalta parte.

Prin acordul de vointa al partilor.

Din alte cauze prevazute de prezentul contract sau de legislatia in vigoare.

11.2 Incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

Art.12 – COMUNICARI 

12.1 Orice  comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie transmisa in scris.

12.2 Transmiterea prin posta va fi insotita de confirmarea expedierii ei integrale, in concordanta cu coordonatele tehnice ale echipamentului folosit pentru transmisie.

12.3 Pentru PRODUCATOR, comunicarile se fac la nr de telefon: 0744.977.850 adresa postala: jud Bihor , loc Oradea , str Zorelelor, nr 5, persoana de contact: Farcas Adrian , email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

12.4  Pentru DISTRIBUITOR, comunicarile se fac la nr de telefon: …………….., adresa postala: str. …………….., nr…………, localitatea …………., jud. ………, persoana de contact: ……….. Email………

12.5 In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor, pe acesta confirmare.

12.6 Daca informarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

12.7  Notificarile verbale nu se iau in considerare in executarea prezentului contract, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitatile prevazute in alineatele precedente.

12.8 Partile se obliga sa-si comunice , reciproc si in timp, orice modificari de date din contract, sub sanctiunea ca acestea sa nu fie luate in considerare la aprecierea modului de executare a contractului. 

Art.13 – LEGEA APLICABILA, SOLUTIONAREA LITIGIILOR

13.1 Legislatia romana in vigoare este aplicabila acestui contract.

13.2 Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, daca nu se poate rezolva pe cale amiabila prin reprezentantii partilor, se va solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

Art.14 – MODIFICAREA CONTRACTULUI 

14.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

Art.15 – CLAUZE DIVERSE

15.1 Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile legale aplicabile in materie.

Prezentul contract a fost incheiat azi,  ……………, in 2(doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.PRODUCATOR:                                                                    DISTRIBUITOR:

S.C. Termocasa General  S.R.L.                                              S.C. ………..

Prin administrator Farcas Adrian                                            Prin administrator ……… 

Write comment (0 Comments)

CONTRACT DE DISTRIBUTIE POMPE DE CALDURA - ROMANIA

 

NR..…/ Data ……

 

Partile contractante:

1. S.C Termocasa  General S.R.L. cu sediul in jud Bihor , loc Oradea , str Zorelelor, nr 5, inregistrata la registrul comertului J05/233/20.02.2012, avand cod unic de inregistrare RO29769038 , cont IBANRO89BTRLRONCRT0473059101 deschis la Banca Transilvania., reprezentata prin administrator Farcas Adrian, in calitate de PRODUCATOR, si

2.  ……….., cu punct de lucru in str. ……… , nr. ….., localitatea ……….., jud………, inregistrata la registrul comertului ……………., avand cod unic de inregistrare ………….., reprezentata prin administrator………, tel: …….. in calitate de DISTRIBUITOR.

Art.1 – OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Producatorul numeste pe………………….., pentru a distribui si comercializa pe teritoriul Romaniei (fara clauza de exclusivitate) produsele pompe de caldura marca TERMOCASA model confort apa-apa sau sol-apa cu puteri cuprinse intre 8 si 22kw si sisteme de pompe de caldura configurate din module intre 8kw si 22kw , precum si pompe de caldura marca TERMOCASA model aer-apa .

Art.2 – DURATA CONTRACTULUI

 2.1 Prezentul contract se încheie pe o perioada de 12 luni, începând cu data semnării sale și poate fi denunțat de oricare dintre părțile contractante cu un preaviz de 30 de zile printr-o notificare scrisă sau poate fi prelungit cu acordul partilor 

 

Art.3 – PRETURI SI MODALITATI DE PLATA

3.1 Pretul de referinta va fi pretul cu TVA din site-ul oficial al PRODUCATORULUI (la data incheierii prezentului contract, site-ul: www.termocasa.ro ) , pretul la care produsul/produsele se vand catre  ceilalti clienti ai  PRODUCATORULUI, pret care include eventualele reduceri acordate de PRODUCATOR clientilor sai, la data la care este lansata si achitata in intregime comanda ferma de catre DISTRIBUITOR .

3.2 Pretul de vanzare catre DISTRIBUITOR va fi calculat din pretul de referinta la care se va aplica o reducere, dupa cum urmeaza:

- DISTRIBUITORUL va achizitiona si achita integral primele 3 pompe de caldura la pretul de lista al PRODUCATORULUI in decursul a 12 luni consecutive , dupa care va primi in mod gratuit o a patra pompa de caldura marca Termocasa aflate in oferta curenta intre 6 si 22kw indiferent de tipul acesteia .

- Urmatoarele pompe de caldura marca TERMOCASA achizitionate de catre DISTRIBUITOR vor beneficia de 25% reducere fiecare    sau     se va putea pastra schema de bonusare initiala , la fiecare 3 pompe de caldura achizitionate si achitate integral la pretul de lista al PRODUCATORULUI in decursul a 12 luni consecutive va primi in mod gratuit o a patra pompa de caldura marca Termocasa  intre 6 si 22kw indiferent de tipul acesteia .

Pretul de vanzare catre DISTRIBUITOR este ferm , este exprimat in lei la cursul BNR din ziua confirmarii si achitarii comenzii si nu include cheltuielile de transport si expediere, precum nici alte costuri legate de instalare, montaj sau punerea in functiune a produselor solicitate.

3.3 Plata produselor/produsului comandat de DISTRIBUITOR, se va face integral la lansarea comenzii ferme. 

Art.4 - OBLIGATIILE PARTILOR

4.1 PRODUCATORUL se obliga la urmatoarele:

a) Sa furnizeze DISTRIBUITORULUI produsele pentru vanzarea in teritoriu la pretul de vanzare convenit la Art.3, sortimentele si cantitatile stabilite in baza comenzii semnate si stampilate de acesta.

b) Atunci cand PRODUCATORUL va fi in masura sa ofere spre vanzare in teritoriu, orice produs nou din categoria pompe de caldura pe care il fabrica, DISTRIBUITORUL il va putea contacta si va putea beneficia de reduceri in cadrul unui nou contract sau o anexa la actualul contract de comun acord .

c) Sa furnizeze DISTRIBUITORULUI materialele de promovare a vanzarilor:

-gratuite- suport tehnic in forma electronica (imagini la o rezolutie suficienta pentru realizarea materialelor publicitare , brosuri, pliante, etc.) in vederea realizarii de material pentru reclama (brosuri, pliante, postere, bannere, panouri publicitare,publicitate in forma electronica etc).

-contra cost, la solicitarea de astfel de materiale de catre  DISTRIBUITOR, in alt format decat cel electronic, sau ca bonus pentru rezultatele obtinute in vanzari – brosuri, pliante, postere sau alte materiale publicitare sau promotionale care sunt disponibile in mod regulat si celorlalti distribuitori ai PRODUCATORULUI.

d) Sa furnizeze DISTRIBUITORULUI documentatia tehnica necesara livrarii si punerii in functiune a echipamentelor (produselor) comandate.

4.2 DISTRIBUITORUL se obliga la urmatoarele:

a) Sa informeze in scris PRODUCATORUL despre reclamatiile pe care DISTRIBUITORUL nu le poate satisface cu privire la produse, impreuna cu numele si adresele persoanelor care fac astfel de reclamatii.

b) Sa achite pretul contractului in conditiile Art. 3Art.5 – Modalitatea de lucru

5.1 DISTRIBUITORUL transmite comanda la PRODUCATOR prin e-mail urmand a se primi confirmarea comenzii in acelasi mod.

- DISTRIBUITORUL trebuie sa poarte toate discutiile si negocierile cu clientul verbal sau in scris fara implicarea directa a PRODUCATORULUI .

- PRODUCATORUL nu poate fi implicat in discutiile scrise sau verbale dintre client si DISTRIBUITOR .

5.2 In termenul de livrare stabilit prin confirmarea comenzii, produsele vor fi livrate astfel:

- ridicate de catre un delegat al DISTRIBUITORULUI in baza delegatiei semnate si stampilate

- expedierea se va face printr-o firma de curierat sau companie de transport. 

In ambele cazuri, raspunderea privind marfa este a PRODUCATORULUI pana la iesirea din depozitul din care se face livrarea, respectiv pana la predarea marfii delegatului DISTRIBUITORULUI sau a firmei de curierat/companiei de transport, pana la depozitul propriu, respectiv locatia de destinatie.

5.3 In cazul livrarii produselor prin delegat al DISTRIBUITORULUI, cu ocazia ridicarii acestora de la PRODUCATOR, partile vor proceda la receptia cantitativa.

5.4 In cazul livrarii produselor printr-o firma de curierat/companie de transport se considera ca acceptarea firmei de curierat/companiei de transport a produselor pentru livrarea catre DISTRIBUITOR echivaleaza cu o receptie cantitativa fara obiectiuni.

Art.6 – RASPUNDEREA CONTRACTUALA 

6.1 DISTRIBUITORUL este obligat sa achite integral contravaloarea marfii catre PRODUCATOR prin ordin de plata sau numerar.

6.2 Produsele vor fi livrate de catre PRODUCATOR dupa achitarea integrala de catre DISTRIBUITOR si confirmarea platii de catre banca PRODUCATORULUI .

6.3 In caz de neplata , daca de comun acord se stabileste un termen de plata , se vor calcula penalizari de 0.15%/zi pentru suma neachitata cu posibilitatea ca aceasta sa depaseasca valoarea debitului restant asupra caruia sunt calculate.

6.4 Nerespectarea obligatiilor de plata la termen de catre DISTRIBUITOR duce la obligarea acestuia la plata integrala in avans a produselor ce urmeaza a fi comandate pe viitor sau rezilierea prezentului contract.

Art.7 – GARANTII

7.1 PRODUCATORUL garanteaza produsele sale pentru perioada mentionata in Certificatul de Garantie pus la dispozitie. Clientul Distribuitorului poate opta fara costuri suplimentare pentru Garantia Standard sau pentru Garantia Limitata. Obligatiile PRODUCATORULUI in cadrul garantiei vor fi limitate la repararea sau inlocuirea oricaror piese care se dovedesc defecte in conditii de utilizare normale.

7.2 Aceasta garantie nu se aplica nici unui produs sau parti din produs care a facut obiectul unui accident, neglijenta, modificare, abuz sau utilizare gresita, sau la articole care se consuma in exploatare, care au durata de viata mai scurta decat perioada de garantie.

7.3 In functie de solicitarea expresa a Garantiei extinse (Garantia Premium - sub forma si in conditiile prezente pe site-ul oficial al PRODUCATORULUI : https://termocasa.ro/ro/) de catre clientul final al DISTRIBUITORULUI, acesta va putea beneficia de garantie extinsa din partea PRODUCATORULUI dupa achitarea acesteia. Plata garantiei extinse se va face de catre clientul final al DISTRIBUTORULUI, direct in contul PRODUCATORULUI, acesta anexand la garantia initiala, garantia extinsa (Garantia Premium). Cuantumul Garantiei Extinse nu este inclus in sistemul de bonificatie sau reducere stipulat in acest contract . 

Art.8 – CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

8.1 Partile recunosc faptul ca, in cursul executarii prezentului contract, pot obtine informatii confidentiale ale celeilalte parti.

8.2 Nici una din parti, pe durata executarii prezentului contract si pentru un termen de 5(cinci) ani de la incetarea contractului, nu va putea sa divulge tertelor parti informatii de confidentialitate ale contractantului.

Art.9 – REZILIEREA CONTRACTULUI

9.1 Prezentul contract poate fi reziliat de catre oricare parte in caz de neexecutare sau executare necorespunzatoare de catre cealalta parte a obligatiilor contractuale asumate, fara interventia instantei si fara punerea in intarziere, cu achitarea obligatiilor reciproce restante pana la data incetarii contractului, printr-o notificare trimisa in scris cu cel putin 30 de zile inainte de data rezilierii.

Art.10 – FORTA MAJORA

10.1 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

10.2 Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil sau insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile se execute obligatiile asumate conform prevederilor contractuale. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

10.3 Executarea contractului va fi suspendata pe perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce revin partilor pana la aparitia acesteia.

10.4 Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica cealata parte, imediat si in mod complet, producerea acesteia, si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

 

Art.11 – INCETAREA CONTRACTULUI 

11.1 Prezentul contract inceteaza:

Prin reziliere, in conditiile art.9 din prezentul contract.

In cazul in care una din parti cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul prealabil, dat in scris de cealalta parte.

Prin acordul de vointa al partilor.

Din alte cauze prevazute de prezentul contract sau de legislatia in vigoare.

11.2 Incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

Art.12 – COMUNICARI 

12.1 Orice  comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie transmisa in scris.

12.2 Transmiterea prin posta va fi insotita de confirmarea expedierii ei integrale, in concordanta cu coordonatele tehnice ale echipamentului folosit pentru transmisie.

12.3 Pentru PRODUCATOR, comunicarile se fac la nr de telefon: 0744.977.850 adresa postala: jud Bihor , loc Oradea , str Zorelelor, nr 5, persoana de contact: Farcas Adrian , email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

12.4  Pentru DISTRIBUITOR, comunicarile se fac la nr de telefon: …………….., adresa postala: str. …………….., nr…………, localitatea …………., jud. ………, persoana de contact: ……….. Email………

12.5 In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor, pe acesta confirmare.

12.6 Daca informarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

12.7  Notificarile verbale nu se iau in considerare in executarea prezentului contract, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitatile prevazute in alineatele precedente.

12.8 Partile se obliga sa-si comunice , reciproc si in timp, orice modificari de date din contract, sub sanctiunea ca acestea sa nu fie luate in considerare la aprecierea modului de executare a contractului. 

Art.13 – LEGEA APLICABILA, SOLUTIONAREA LITIGIILOR

13.1 Legislatia romana in vigoare este aplicabila acestui contract.

13.2 Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, daca nu se poate rezolva pe cale amiabila prin reprezentantii partilor, se va solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

Art.14 – MODIFICAREA CONTRACTULUI 

14.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

Art.15 – CLAUZE DIVERSE

15.1 Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile legale aplicabile in materie.

Prezentul contract a fost incheiat azi,  ……………, in 2(doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.PRODUCATOR:                                                                    DISTRIBUITOR:

S.C. Termocasa General  S.R.L.                                              S.C. ………..

Prin administrator Farcas Adrian                                            Prin administrator ………
Write comment (0 Comments)

CONTRACT DE DISTRIBUTIE INTERNATIONAL

 

NR..…/ Data ……

 

Partile contractante:

1. S.C Termocasa General S.R.L. cu sediul in jud Bihor , loc Oradea , str Zorelelor, nr 5, inregistrata la registrul comertului J05/233/20.02.2012, avand cod unic de inregistrare RO29769038 , cont IBANRO89BTRLRONCRT0473059101 deschis la Banca Transilvania., reprezentata prin administrator Farcas Adrian, in calitate de PRODUCATOR, si

2. ……….., cu punct de lucru in str. ……… , nr. ….., localitatea ……….., jud………, tara:………..inregistrata la registrul comertului ……………., avand cod unic de inregistrare ………….., reprezentata prin administrator………, tel: …….. email:…………………in calitate de DISTRIBUITOR.

Art.1 – OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Producatorul numeste pe………………….., pentru a distribui si comercializa pe teritoriul ......................(se specifica tara sau regiunea) , (cu sau fara ) clauza de exclusivitate  produsele pompe de caldura marca TERMOCASA model confort apa-apa sau sol-apa cu puteri cuprinse intre 8 si 22kw , precum si pompe de caldura marca TERMOCASA intre 6 si 24kw model aer-apa , iar daca distribuitorul comanda si achita de la furnizor mai putin de 2 pompe de caldura in primele 6 luni sau mai putin de 5 pompe de caldura in 12 luni acesta va pierde clauza de exclusivitate sau dreptul de a prelungi contractul dupa expirare.

Art.2 – DURATA CONTRACTULUI

2.1 Prezentul contract se încheie pe o perioada de 12 luni  , începând cu data semnării sale și poate fi denunțat de oricare dintre părțile contractante cu un preaviz de 30 de zile printr-o notificare scrisă in cazul incalcarii clauzelor contractuale sau poate fi prelungit cu acordul partilor .

 

Art.3 – PRETURI SI MODALITATI DE PLATA

3.1 Pretul de referinta va fi pretul cu TVA din site-ul oficial al PRODUCATORULUI (la data incheierii prezentului contract, site-ul: https://termocasa.ro/ro/) , pretul la care produsul/produsele se vand catre ceilalti clienti ai PRODUCATORULUI, pret care include eventualele reduceri acordate de PRODUCATOR clientilor sai, la data la care este lansata si achitata in intregime comanda ferma de catre DISTRIBUITOR .

3.2 Pretul de vanzare catre DISTRIBUITOR va fi calculat din pretul de referinta la care se va aplica o reducere, dupa cum urmeaza:

- DISTRIBUITORUL va achizitiona si achita integral primele 3 pompe de caldura la pretul de lista al PRODUCATORULUI in decursul a 12 luni consecutive , dupa care va primi in mod gratuit o a patra pompa de caldura marca TERMOCASA model confort apa-apa sau sol-apa cu puteri cuprinse intre 8 si 22kw , precum si pompe de caldura marca TERMOCASA intre 6 si 24kw model aer-apa

- Urmatoarele pompe de caldura marca TERMOCASA achizitionate de catre DISTRIBUITOR vor beneficia de 25% reducere fiecare sau se va putea pastra schema de bonusare initiala , la fiecare 3 pompe de caldura achizitionate si achitate integral la pretul de lista al PRODUCATORULUI in decursul a 12 luni consecutive va primi in mod gratuit o a

patra pompa de caldura marca TERMOCASA model confort apa-apa sau sol-apa cu puteri cuprinse intre 8 si 22kw , precum si pompe de caldura marca TERMOCASA intre 6 si 24kw model aer-apa.

Pretul de vanzare catre DISTRIBUITOR include TVA sau in cazul facturilor externe se va putea factura fara TVA daca cumparatorul(distribuitorul) este platitor de TVA si apare in sistemul European VIES , este exprimat in euro sau in lei la cursul BNR din ziua confirmarii si achitarii comenzii si nu include cheltuielile de transport si expediere, precum nici alte costuri legate de instalare, montaj sau punerea in functiune a produselor solicitate.

3.3 Plata produselor/produsului comandat de DISTRIBUITOR, se va face integral la lansarea comenzii ferme.

3.4 Distribuitorul poate beneficia de o pompa de caldura marca Termocasa pentru mostra astfel:

-Initial va achita pompa de caldura la pret integral iar la achizitia a 6 pompe de caldura(contracost ) va primi inapoi contravaloarea pompei de caldura (mostra) sau va putea comanda o alta pompa de caldura si se va scadea contravaloarea mostrei.

Art.4 - OBLIGATIILE PARTILOR

4.1 PRODUCATORUL se obliga la urmatoarele:

a) Sa furnizeze DISTRIBUITORULUI produsele pentru vanzarea in teritoriu la pretul de vanzare convenit la Art.3, sortimentele si cantitatile stabilite in baza comenzii semnate si stampilate de acesta.

b) Atunci cand PRODUCATORUL va fi in masura sa ofere spre vanzare in teritoriu, orice produs nou din categoria pompe de caldura pe care il fabrica, DISTRIBUITORUL il va putea contacta si va putea beneficia de reduceri in cadrul unui nou contract sau o anexa la actualul contract de comun acord .

c) Sa furnizeze DISTRIBUITORULUI materialele de promovare a vanzarilor:

-gratuite- suport tehnic in forma electronica (imagini la o rezolutie suficienta pentru realizarea materialelor publicitare , brosuri, pliante, etc.) in vederea realizarii de material pentru reclama (brosuri, pliante, postere, bannere, panouri publicitare,publicitate in forma electronica etc).

-contra cost, la solicitarea de astfel de materiale de catre DISTRIBUITOR, in alt format decat cel electronic, sau ca bonus pentru rezultatele obtinute in vanzari – brosuri, pliante, postere sau alte materiale publicitare sau promotionale care sunt disponibile in mod regulat si celorlalti distribuitori ai PRODUCATORULUI.

d) Sa furnizeze DISTRIBUITORULUI documentatia tehnica necesara livrarii si punerii in functiune a echipamentelor (produselor) comandate.

4.2 DISTRIBUITORUL se obliga la urmatoarele:

a) Sa informeze in scris PRODUCATORUL despre reclamatiile pe care DISTRIBUITORUL nu le poate satisface cu privire la produse, impreuna cu numele si adresele persoanelor care fac astfel de reclamatii.

b) Sa achite pretul contractului in conditiile Art. 3

 

Art.5 – Modalitatea de lucru

5.1 DISTRIBUITORUL transmite comanda la PRODUCATOR prin e-mail urmand a se primi confirmarea comenzii in acelasi mod.

- DISTRIBUITORUL trebuie sa poarte toate discutiile si negocierile cu clientul verbal sau in scris fara implicarea directa a PRODUCATORULUI .

- PRODUCATORUL nu poate fi implicat in discutiile scrise sau verbale dintre client si DISTRIBUITOR .

5.2 In termenul de livrare stabilit prin confirmarea comenzii, produsele vor fi livrate astfel:

- ridicate de catre un delegat al DISTRIBUITORULUI in baza delegatiei semnate si stampilate

- expedierea se va face printr-o firma de curierat sau companie de transport.

In ambele cazuri, raspunderea privind marfa este a PRODUCATORULUI pana la iesirea din depozitul din care se face livrarea, respectiv pana la predarea marfii delegatului DISTRIBUITORULUI sau a firmei de curierat/companiei de transport, pana la depozitul propriu, respectiv locatia de destinatie.

5.3 In cazul livrarii produselor prin delegat al DISTRIBUITORULUI, cu ocazia ridicarii acestora de la PRODUCATOR, partile vor proceda la receptia cantitativa.

5.4 In cazul livrarii produselor printr-o firma de curierat/companie de transport se considera ca acceptarea firmei de curierat/companiei de transport a produselor pentru livrarea catre DISTRIBUITOR echivaleaza cu o receptie cantitativa fara obiectiuni.

Art.6 – RASPUNDEREA CONTRACTUALA

6.1 DISTRIBUITORUL este obligat sa achite integral contravaloarea marfii catre PRODUCATOR prin ordin de plata sau numerar.

6.2 Produsele vor fi livrate de catre PRODUCATOR dupa achitarea integrala de catre DISTRIBUITOR si confirmarea platii de catre banca PRODUCATORULUI .

6.3 In caz de neplata , daca de comun acord se stabileste un termen de plata , se vor calcula penalizari de 0.15%/zi pentru suma neachitata cu posibilitatea ca aceasta sa depaseasca valoarea debitului restant asupra caruia sunt calculate.

6.4 Nerespectarea obligatiilor de plata la termen de catre DISTRIBUITOR duce la obligarea acestuia la plata integrala in avans a produselor ce urmeaza a fi comandate pe viitor sau rezilierea prezentului contract.

Art.7 – GARANTII

7.1 PRODUCATORUL garanteaza produsele sale pentru perioada mentionata in Certificatul de Garantie pus la dispozitie. Clientul Distribuitorului poate opta fara costuri suplimentare pentru Garantia Standard sau pentru Garantia Limitata. Obligatiile PRODUCATORULUI in cadrul garantiei vor fi limitate la repararea sau inlocuirea oricaror piese care se dovedesc defecte in conditii de utilizare normale.

7.2 Aceasta garantie nu se aplica nici unui produs sau parti din produs care a facut obiectul unui accident, neglijenta, modificare, abuz sau utilizare gresita, sau la articole care se consuma in exploatare, care au durata de viata mai scurta decat perioada de garantie.

7.3 In functie de solicitarea expresa a Garantiei extinse (Garantia Premium - sub forma si in conditiile prezente pe site-ul oficial al PRODUCATORULUI : https://termocasa.ro/ro/) de

catre clientul final al DISTRIBUITORULUI, acesta va putea beneficia de garantie extinsa din partea PRODUCATORULUI dupa achitarea acesteia. Plata garantiei extinse se va face de catre clientul final al DISTRIBUTORULUI, direct in contul PRODUCATORULUI, acesta anexand la garantia initiala, garantia extinsa (Garantia Premium). Cuantumul Garantiei Extinse nu este inclus in sistemul de bonificatie sau reducere stipulat in acest contract .

Art.8 – CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

8.1 Partile recunosc faptul ca, in cursul executarii prezentului contract, pot obtine informatii confidentiale ale celeilalte parti.

8.2 Nici una din parti, pe durata executarii prezentului contract si pentru un termen de 5(cinci) ani de la incetarea contractului, nu va putea sa divulge tertelor parti informatii de confidentialitate ale contractantului.

Art.9 – REZILIEREA CONTRACTULUI

9.1 Prezentul contract poate fi reziliat de catre oricare parte in caz de neexecutare sau executare necorespunzatoare de catre cealalta parte a obligatiilor contractuale asumate, fara interventia instantei si fara punerea in intarziere, cu achitarea obligatiilor reciproce restante pana la data incetarii contractului, printr-o notificare trimisa in scris cu cel putin 30 de zile inainte de data rezilierii.

Art.10 – FORTA MAJORA

10.1 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

10.2 Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil sau insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile se execute obligatiile asumate conform prevederilor contractuale. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

10.3 Executarea contractului va fi suspendata pe perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce revin partilor pana la aparitia acesteia.

10.4 Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica cealata parte, imediat si in mod complet, producerea acesteia, si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

Art.11 – INCETAREA CONTRACTULUI

11.1 Prezentul contract inceteaza:

Prin reziliere, in conditiile art.9 din prezentul contract.

In cazul in care una din parti cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul prealabil, dat in scris de cealalta parte.

Prin acordul de vointa al partilor.

Din alte cauze prevazute de prezentul contract sau de legislatia in vigoare.

11.2 Incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

Art.12 – COMUNICARI

12.1 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie transmisa in scris.

12.2 Transmiterea prin posta va fi insotita de confirmarea expedierii ei integrale, in concordanta cu coordonatele tehnice ale echipamentului folosit pentru transmisie.

12.3 Pentru PRODUCATOR, comunicarile se fac la nr de telefon: 0744.977.850 adresa postala: jud Bihor , loc Oradea , str Zorelelor, nr 5, persoana de contact: Farcas Adrian , email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

12.4 Pentru DISTRIBUITOR, comunicarile se fac la nr de telefon: …………….., adresa postala: str. …………….., nr…………, localitatea …………., jud. ………, persoana de contact: ……….. Email………

12.5 In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor, pe acesta confirmare.

12.6 Daca informarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

12.7 Notificarile verbale nu se iau in considerare in executarea prezentului contract, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitatile prevazute in alineatele precedente.

12.8 Partile se obliga sa-si comunice , reciproc si in timp, orice modificari de date din contract, sub sanctiunea ca acestea sa nu fie luate in considerare la aprecierea modului de executare a contractului.

Art.13 – LEGEA APLICABILA, SOLUTIONAREA LITIGIILOR

13.1 Legislatia romana in vigoare este aplicabila acestui contract.

13.2 Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, daca nu se poate rezolva pe cale amiabila prin reprezentantii partilor, se va solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

Art.14 – MODIFICAREA CONTRACTULUI

14.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

Art.15 – CLAUZE DIVERSE

15.1 Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile legale aplicabile in materie.

Prezentul contract a fost incheiat azi, ……………2021, in 2(doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

 

PRODUCATOR: DISTRIBUITOR:

S.C. Termocasa General S.R.L. S.C. ………..

Prin administrator Farcas Adrian Prin administrator ………

Sa se semneze fiecare pagina din contract !!!

 

 

Write comment (0 Comments)

MANUAL TEHNIC

de instalare si întretine

POMPA DE CALDURA AER-APA

MODEL

TERMOCASA   TMC A6 , A12 , A18 , A24 HYPER-JET

 

Write comment (0 Comments)

Termocasa lanseaza in premiera pe piata romaneasca , oglinda izolata Gratuit la panourile cu Absorbtie Directa .

 

      Asa cum stim de milioane de ani soarele incalzeste neincetat planetele din sistemul solar dar o face cu multa delicatete iar atunci cand vorbim de planeta Pamant o face cum nu se poate mai bine , astfel putand fi posibila viata . Puterea radiatiei solare se masoara in w/mp si este aproximata la 1000w/mp , asta cand vorbim de cele mai insorite zile din an , iar daca ne referim la zilele noroase atunci radiatia solara poate sa scada cu pana la 20 de ori ajungand pana la aproximativ 50w/mp . Pentru captarea acestei energii solare gratuite se utilizeaza panourile fotovoltaice sau solare insa acestea o fac putin diferit , adica panourile fotovoltaice pot capta aproximativ 20% din radiatia solara iar panourile solare pot capta aproximativ 50% din radiatia solara . Asadar panourile solare se detaseaza in aceasta cursa prin randamentul superior fata de fotovoltaice insa nu toate panourile solare au acelasi randament , acestea impartindu-se in trei mari categorii , panouri plane avand cel mai scazut randament datorita captarii radiatiei solare doar dintr-un anumit unghi si izolarea insuficienta fata de factorii externi  , panourile cu heat pipe acestea avand un randament mediocru datorita transmiterii caldurii prin nu mai putin de 5 elemente (schimb de caldura) diferite ceea ce cu totii stim ca orice schimbator de caldura inseamna pierdere de randament  si panourile cu Absorbtie Directa remarcandu-se prin cea mai mare eficienta in captarea radiatiei solare datorita lipsei elementelor de transmitere a caldurii , aceasta transmitandu-se in mod direct de la radiatia solara catre glicol(antigel) .

      Aceste date au fost luate in considerare atunci cand canducerea companiei Termocasa a luat decizia de a produce si comercializa panouri solare , decizie care dealungul a peste un deceniu de experienta sa dovedit a fi una cat se poate de inteleapta . 

Write comment (0 Comments)

 

Secretul ascuns al produselor Termocasa 

 

      De câțiva ani , odată cu apariția primelor programe "Casa Verde" , pe piața românească au început să apară tot mai multe companii atât românești cât și străine care comercializează panouri solare și pompe de căldură . Așadar , încet romanul începe să-și schimbe orientarea de la sistemele clasice de încălzire pe combustibil solid (lemn , peleți) , lichid (combustibil M) sau gaz , către sisteme alternative mult mai prietenoase cu mediul și ușor de utilizat . Se pare că acest trend ecologic se extinde cu rapiditate și în industria auto iar viitorul pare să aparțină celor ce vor utiliza energia produsă de radiația solară , forța vântului și căldura geotermală . 

Write comment (0 Comments)

 

 

 

Montaj manopera - GRATUIT - Pompa de Căldură Termocasa în perioada 20-31 ian 2020

 

 

Firma Termocasa execută următoarele lucrări de montaj manopera - GRATUIT - (in judetele : Bihor, Satu Mare, Arad , Timis , Cluj, Alba , Maramures , Salaj ) în cazul achiziționării a una sau mai multe  pompe de căldură  marca TERMOCASA model Confort apă-apă sau sol-apă cu puteri cuprinse între 8 și 22kw (doar la solicitarea clientului) :

-  montaj racorduri hidraulice pentru circuitul de rece (apă freatică sau glicol / sonde îngropate) .

-  montaj racorduri hidraulice pentru circuitul de cald (agent termic încălzire locuință) .

-  montaj racorduri elecrice de alimentare a instalației .

-  montaj racorduri electrice de comandă și control al pompei de căldură .

Write comment (1 Comment)

 

 

MANUAL TEHNIC

de instalare si întretine

POMPA DE CALDURA APA APA SOL

MODEL

TERMOCASA   TMC 22 , 28 , 48 , 61  HYPER-JET

 

Write comment (0 Comments)

Sunt trei întrebări importante, deseori puse de oamenii care își construiesc casele pe care le visează de zeci de ani. La aceste întrebări nu sunt date suficiente de bine răspunsurile, astfel încât un om cu pregătire umanistă mai degrabă decât tehnică, să le înțeleagă.

Write comment (1 Comment)

Pompa de caldura dateaza de la inceputul sec XX, odata cu inventarea frigiderului. La baza functionarii pompei de caldura, concureaza o serie de fenomene si legi ale fizicii: Principiul al II lea al termodinamicii: „Caldura nu poate trece niciodata de la sine de la un corp cu temperatura mai joasa la unul cu temperatura mai inalta ” (enuntul lui Clausius) precum si descoperirea fizicianului Watt: un gaz comprimat degaja caldura si invers, unul destins – absoarbe caldura.

Write comment (1 Comment)

POMPE DE CALDURA - INTRODUCERE

Resursele limitate de combustibili si orientarea la nivel mondial catre protectia mediului sunt aspecte care au atras atentia asupra posibilitatii utilizarii surselor de energie regenerabila. Astazi, aceste pompe de caldura reprezinta echipamente de incalzire sigure, eficiente si inovative, cu functionare economica din punct de vedere al consumului de energie electrica.

Write comment (1 Comment)

Panouri solare

Cum alegem un sistem de panouri solare potrivit?

Write comment (0 Comments)

Datorita unui numar mare de soclitari, pe care le-am primit pe email sau la targuri, am hotarat sa va raspuns prin acest articol la noi pe blog. Voi incerca sa raspuns cat mai pe scurt. Astept intrebarile voastre prin comentariu la acest post pe blog. 
 

Write comment (1 Comment)

In cazul in care va ganditi sa instalati un sistem de panouri solare termice, ar trebui sa va informati temeinic asupra catorva aspecte, aspecte care pot creste semnificativ randamentul investitiei dumneavoastra:

Write comment (2 Comments)

Inventatorul orădean, Adrian Farcaș, multipremiat la Timișoara

Inventatorul orădean, Adrian Farcaș, multipremiat la Timișoara

Schimbătorul de căldură brevetat de Adrian Farcaș a obținut patru premii la Salonul Internațional de Invenții și Inovații de la Timișoara.

Write comment (1 Comment)

 

Care sunt termenele de Garanție pentru pompele de caldura apa-apa sau sol-apa ?

Garanția Standard:

- Pompele de căldură TERMOCASA model Clasic beneficiază de o perioada de garanție de 10 ani pentru compresor și 2 ani pentru restul componentelor

- Pompele de căldură TERMOCASA model Confort beneficiază de o perioada de garanție de 20 ani pentru compresor și 2 ani pentru restul componentelor.

Write comment (3 Comments)