UMOWA DYSTRYBUCYJNA PANELI SŁONECZNYCH - RUMUNIA

 

NR .. Dane / Dane ……

 

Strony umowy:

1. SC Termocasa  Consulting SRL z siedzibą w okręgu Bihor, Oradea place, ul.Zorelelor, nr 5, zarejestrowana w rejestrze handlowym J05 /1116/2020, z unikalnym kodem rejestracyjnym RO42745087, konto IBAN RO58BTRLRONCRT0558602601 otwarte w Banku Transilvania., reprezentowanym przez administratora Farcas Adrian, jako PRODUCENT, oraz

2. ……… .., z punktem pracy w str. ………, nie. … .., miejscowość ……… .., powiat ………, zarejestrowana w rejestrze handlowym ……………., posiadająca unikalny kod rejestrowy ………… .., reprezentowana przez administratora ………, tel: … … jako DYSTRYBUTOR.

Art.1 - PRZEDMIOT UMOWY

1.1 Producent wymienia ………………… .., w celu dystrybucji i sprzedaży na terenie Rumunii (bez klauzuli wyłączności) produktów marki paneli słonecznych lub zestawów do paneli słonecznych TERMOCASA .

Art.2 - CZAS TRWANIA UMOWY

 2.1 Niniejsza umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy od daty jej podpisania i może zostać rozwiązana przez każdą z Umawiających się Stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia za pisemnym wypowiedzeniem lub może zostać przedłużona za zgodą Stron. 

 

Art.3 - CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

3.1 Ceną referencyjną będzie cena z VAT z oficjalnej strony internetowej PRODUCENTA (w dniu zawarcia niniejszej umowy strona internetowa: www.termocasa.com ), cena po jakiej produkt/produkty są sprzedawane pozostałym klientom PRODUCENTA, cena zawierająca ewentualne rabaty udzielane przez PRODUCENTA swoim klientom, w dniu uruchomienia i opłacenia przez DYSTRYBUTORA wiążącego zamówienia .

3.2 Cena sprzedaży dla DYSTRYBUTORA zostanie obliczona od ceny referencyjnej, do której zostanie zastosowany rabat, w następujący sposób:

- DYSTRYBUTOR zakupi i zapłaci w całości pierwsze 4 panele fotowoltaiczne po cenie katalogowej PRODUCENTA przez 12 kolejnych miesięcy, po czym otrzyma bezpłatnie panel fotowoltaiczny piątej marki Termocasa w aktualnej ofercie.

-Następujące markowe panele słoneczne TERMOCASA zakupione przez DYSTRYBUTORA otrzymają 20% rabatu każdy    lub     możliwe będzie zachowanie początkowego schematu premiowego, za każde 4 zakupione i opłacone w całości panele fotowoltaiczne po cenie katalogowej PRODUCENTA przez 12 kolejnych miesięcy otrzyma on piąty gratis panel słoneczny znak Termocasa  .

Cena sprzedaży na rzecz DYSTRYBUTORA jest stała, wyrażona w lejach po kursie NBR z dnia potwierdzenia i opłacenia zamówienia i nie obejmuje kosztów transportu i wysyłki oraz innych kosztów związanych z instalacją, montażem lub uruchomieniem żądane produkty.

3.3 Płatność za produkty/produkty zamówione przez DYSTRYBUTORA zostanie zrealizowana w całości w momencie uruchomienia stałego zamówienia. 

Art.4 - OBOWIĄZKI STRON

4.1 PRODUCENT zobowiązuje się do:

a) Dostarczyć do DYSTRYBUTORA produkty przeznaczone do sprzedaży na terenie po cenie sprzedaży uzgodnionej w pkt.3, asortymenty i ilości ustalone na podstawie podpisanego i opieczętowanego przez niego zamówienia.

b) Gdy PRODUCENT będzie mógł oferować do sprzedaży na terenie każdego nowego produktu z kategorii pomp ciepła, który produkuje, DYSTRYBUTOR będzie mógł się z nim skontaktować i będzie mógł skorzystać z rabatów w ramach nowej umowy lub aneks do dotychczasowego porozumienia wzajemnego.

c) Dostarczenie DYSTRYBUTOROWI materiałów promocyjnych sprzedaży:

-bezpłatne- wsparcie techniczne w formie elektronicznej (obrazy w wystarczającej rozdzielczości do wykonania materiałów reklamowych, broszur, ulotek itp.) w celu wykonania materiałów reklamowych (broszury, ulotki, plakaty, banery, bilbordy, reklama w formie elektronicznej itp. ).

-odpłatnie, na życzenie DYSTRYBUTORA takie materiały, w formacie innym niż elektroniczny, lub jako premia za wyniki uzyskane w sprzedaży - broszury, ulotki, plakaty lub inne materiały reklamowe lub promocyjne, które są regularnie dostępne dla innych dystrybutorzy PRODUCENTA.

d) Dostarczyć DYSTRYBUTOROWI dokumentację techniczną niezbędną do dostawy i uruchomienia zamówionego sprzętu (produktów).

4.2 DYSTRYBUTOR zobowiązuje się do:

a) pisemnie poinformować PRODUCENTA o reklamacjach, których DYSTRYBUTOR nie może zaspokoić w odniesieniu do produktów, wraz z nazwiskami i adresami osób zgłaszających takie reklamacje.

b) Zapłacić cenę umowną zgodnie z warunkami Art. 3Art.5 - Jak pracować

5.1 DYSTRYBUTOR wysyła zamówienie do PRODUCENTA e-mailem iw ten sam sposób otrzyma potwierdzenie zamówienia.

- DYSTRYBUTOR musi prowadzić wszelkie rozmowy i negocjacje z klientem ustnie lub pisemnie bez bezpośredniego zaangażowania PRODUCENTA.

- PRODUCENT nie może brać udziału w pisemnych ani ustnych dyskusjach między klientem a DYSTRYBUTOREM.

5.2 W czasie dostawy określonym w potwierdzeniu zamówienia produkty zostaną dostarczone w następujący sposób:

- odbierany przez delegata DYSTRYBUTORA na podstawie podpisanej i opieczętowanej delegacji

- przesyłka zostanie zrealizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej lub firmy transportowej. 

W obu przypadkach odpowiedzialność za towar ponosi PRODUCENT do momentu wyjścia z magazynu, z którego realizowana jest dostawa, odpowiednio do momentu dostarczenia towaru przedstawicielowi DYSTRYBUTORA lub firmie kurierskiej/transportowej, do własnego magazynu, odpowiednio lokalizacja docelowa.

5.3 W przypadku dostarczenia produktów przez delegata DYSTRYBUTORA, przy okazji ich odbioru od PRODUCENTA, strony przystąpią do odbioru ilościowego.

5.4 W przypadku dostawy produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej/firmy transportowej uważa się, że przyjęcie przez firmę kurierską/firmę transportową produktów do dostawy do DYSTRYBUTORA jest równoznaczne z odbiorem ilościowym bez zastrzeżeń.

Art.6 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ UMOWNA 

6.1 DYSTRYBUTOR zobowiązany jest do zapłaty PRODUCENTOWI pełnej wartości towaru poleceniem zapłaty lub gotówką.

6.2 Produkty zostaną dostarczone przez PRODUCENTA po dokonaniu pełnej zapłaty przez DYSTRYBUTORA i potwierdzeniu płatności przez bank PRODUCENTA.

6.3 W przypadku braku płatności, jeśli termin płatności zostanie ustalony za obopólną zgodą, kary w wysokości 0.15% / dzień zostaną naliczone za niezapłaconą kwotę z możliwością, że przekroczy ona wartość niespłaconego długu, od którego są naliczane.

6.4 Brak terminowego wywiązania się przez DYSTRYBUTORA ze zobowiązań płatniczych skutkuje jego obowiązkiem zapłaty z góry pełnej kwoty za zamawiane w przyszłości produkty lub rozwiązaniem niniejszej umowy.

Art.7 - GWARANCJE

7.1 PRODUCENT udziela gwarancji na swoje produkty na okres wskazany w dostarczonej Karcie Gwarancyjnej. Klient Dystrybutora może wybrać Gwarancję Standardową lub Gwarancję Ograniczoną bez dodatkowych kosztów. Zobowiązania PRODUCENTA z tytułu gwarancji ograniczają się do naprawy lub wymiany wszelkich części, które w normalnych warunkach użytkowania okażą się wadliwe.

7.2 Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnego produktu lub części produktu, który był przedmiotem wypadku, zaniedbania, modyfikacji, nadużycia lub niewłaściwego użytkowania, ani przedmiotów, które zostały zużyte podczas eksploatacji, a których okres eksploatacji jest krótszy niż okres gwarancji.

7.3 W zależności od wyraźnego wniosku Gwarancji Rozszerzonej (Gwarancja Premium - w formie i na warunkach przedstawionych na oficjalnej stronie PRODUCENTA: https://termocasa.ro/ro/) przez klienta końcowego DYSTRYBUTORA, po jej opłaceniu będzie mógł skorzystać z przedłużonej gwarancji PRODUCENTA. Płatność z tytułu przedłużonej gwarancji zostanie dokonana przez końcowego klienta DYSTRYBUTORA bezpośrednio na konto PRODUCENTA, dołączając do gwarancji wstępnej gwarancję rozszerzoną (Gwarancja Premium). Kwota Rozszerzonej Gwarancji nie jest uwzględniona w systemie premiowym lub rabatowym przewidzianym w niniejszej umowie. 

Art.8 - KLAUZULA POUFNOŚCI

8.1 Strony przyjmują do wiadomości, że podczas wykonywania niniejszej umowy mogą uzyskać poufne informacje od drugiej strony.

8.2 Żadna ze stron w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz przez okres 5 (pięciu) lat od jej rozwiązania nie będzie mogła ujawniać osobom trzecim informacji poufnych wykonawcy.

Art.9 - ROZWIĄZANIE UMOWY

9.1 Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez drugą stronę zaciągniętych zobowiązań umownych, bez interwencji sądu i bez zwłoki, ze spłatą zaległych wzajemnych zobowiązań do dnia rozwiązania umowy , w drodze wypowiedzenia przesłanego na piśmie co najmniej 30 dni przed datą rozwiązania.

Art.10 - SIŁA WYŻSZA

10.1 Siła wyższa zwalnia strony umowy z wypełniania zobowiązań przyjętych w niniejszej umowie przez cały okres, w którym działa.

10.2 Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od woli stron, nieprzewidywalne lub nie do pokonania, występujące po zawarciu umowy i uniemożliwiające stronom wykonanie zobowiązań przyjętych zgodnie z postanowieniami umowy. Siłę wyższą ustala właściwy organ.

10.3 Wykonanie umowy zostanie zawieszone na okres działania siły wyższej, jednak bez uszczerbku dla praw stron do czasu jej wystąpienia.

10.4 Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana do niezwłocznego i całkowitego zawiadomienia drugiej strony o jej wystąpieniu oraz do podjęcia wszelkich dostępnych jej środków w celu ograniczenia skutków.

 

Art.11 - ROZWIĄZANIE UMOWY 

11.1 Niniejsza umowa wygasa:

Przez wypowiedzenie, zgodnie z warunkami Art. 9 niniejszej umowy.

Jeżeli jedna ze stron ceduje swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie przez drugą stronę.

Za zgodą stron.

Z innych powodów przewidzianych w niniejszej umowie lub w obowiązujących przepisach.

11.2 Rozwiązanie niniejszej umowy nie będzie miało wpływu na zobowiązania już należne między stronami umowy.

Art.12 - KOMUNIKACJA 

12.1 Wszelka komunikacja między stronami dotycząca wykonania niniejszej umowy musi być przekazana na piśmie.

12.2 Do transmisji pocztą zostanie dołączone potwierdzenie jej kompletnej wysyłki, zgodnie ze współrzędnymi technicznymi sprzętu użytego do transmisji.

12.3 W przypadku PRODUCENTA komunikacja odbywa się pod numerem telefonu: 0744.977.850 adres pocztowy: powiat Bihor, miejscowość Oradea, ul. Zorelelor, nr 5, osoba kontaktowa: Farcas Adrian, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, musisz mieć włączoną obsługę JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, musisz mieć włączoną obsługę JavaScript. 

12.4 W przypadku DYSTRYBUTORA korespondencja odbywa się pod numerem telefonu: …………… .., adres pocztowy: str. …………… .., nr …………, localitatea …………., sędzia ………, osoba kontaktowa: ……… .. Email ………

12.5 Jeżeli zawiadomienie zostanie wysłane pocztą, zostanie wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i jest uważane za otrzymane przez odbiorcę w dniu wskazanym przez urząd pocztowy przyjmujący na tym potwierdzeniu.

12.6 Jeżeli informacja została przesłana faksem, uważa się ją za otrzymaną w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym została wysłana.

12.7 Powiadomienia ustne nie będą brane pod uwagę przy realizacji niniejszej umowy, chyba że zostaną potwierdzone jedną z metod przewidzianych w poprzednich paragrafach.

12.8 Strony zobowiązują się do komunikowania sobie wzajemnie i terminowo wszelkich zmian danych umowy, pod sankcją, że nie powinny być brane pod uwagę przy ocenie wykonania umowy. 

Art.13 - PRAWO WŁAŚCIWE, ROZSTRZYGANIE SPORÓW

13.1 Obowiązujące prawo rumuńskie ma zastosowanie do niniejszej umowy.

13.2 Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszą umową, w tym dotyczące jej zawarcia, wykonania lub rozwiązania, jeśli nie mogą być rozstrzygnięte polubownie przez przedstawicieli stron, będą rozstrzygane przez właściwe sądy.

Art.14 - ZMIANA UMOWY 

14.1 Zmiana niniejszej umowy dokonywana jest wyłącznie w drodze dodatkowego aktu zawartego pomiędzy stronami umowy.

Art.15 - POSTANOWIENIA RÓŻNE

15.1 Niniejsza umowa jest uzupełniona obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejsza umowa została zawarta w dniu dzisiejszym …………… w 2 (dwóch) egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.PRODUCENT: DYSTRYBUTOR:

SC Termocasa Doradztwo SRL SC ……… ..

Przez administratora Farcas Adrian Przez administratora ………