Skip to main content

Contract de distribuţie pompe de căldură – internaţional

Termocasa

Nr. ……../ Data ………….

Contract de distribuţie pompe de căldură
– internaţional –

Părţile contractante:

1. S.C Termocasa Consulting S.R.L. cu sediul in jud Bihor, loc. Oradea, str Zorelelor nr 5, înregistrată la Of. Reg. Com. Cu nr. J05/1116/2020, având cod unic de înregistrare RO42745087, cont IBAN RO58BTRLRONCRT0558602601 deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin administrator Farcaş Adrian, în calitate de PRODUCĂTOR,
şi
2. …………………..……….., cu punct de lucru in str. ……………………..……… , nr. ….., localitatea …………….., jud…………………….., înregistrata la Of. Reg. Com. …………………………., având cod unic de înregistrare ………….., reprezentată prin administrator …………………………, tel: …….. …………………. în calitate de DISTRIBUITOR.

Art.1 – OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Producătorul numeşte pe………………….., pentru a distribui şi comercializa pe teritoriul ……………….. (fără clauză de exclusivitate) produsele pompe de căldură marca TERMOCASA model confort apă-apă sau sol-apă cu puteri cuprinse între 8 şi 22kw şi sisteme de pompe de căldură configurate din module între 8kw şi 22kw, precum şi pompe de căldură marca TERMOCASA model aer-apă între 8 şi 32kw.

Art.2 – DURATA CONTRACTULUI

2.1 Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 12 luni, începând cu data semnării sale și poate fi denunțat de oricare dintre părțile contractante cu un preaviz de 30 de zile, printr-o notificare scrisă, sau poate fi prelungit cu acordul părţilor.

Art.3 – PREŢURI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

3.1 Preţul de referinţă va fi preţul cu TVA din site-ul oficial al PRODUCATORULUI (la data încheierii prezentului contract, site-ul: www.termocasa.ro), preţul la care produsul/produsele se vând către ceilalţi clienţi ai PRODUCĂTORULUI, preţ care include eventualele reduceri acordate de PRODUCĂTOR clienţilor săi, la data la care este lansată şi achitată în întregime comanda fermă de către DISTRIBUITOR.

3.2 Preţul de vânzare către DISTRIBUITOR va fi calculat din preţul de referinţă la care se va aplica o reducere, după cum urmează:

 • 15% între 3-10 buc. / an
 • 20% între 11-20 buc. / an
 • 25% peste 21 buc. / an

De exemplu: dacă se porneşte de la 0 şi se ajunge la 15 buc./an vândute, atunci se va primi 20% pt. toate pompele vândute, doar că pt. primele 10 buc. diferenţa de la 15% până la 20% se achita la vânzarea celei de-a unsprezecea pompe de căldură.

O pompă de căldură este considerată vândută de către un distribuitor doar dacă DISTRIBUITORUL comunică datele clientului şi solicită personal (prin e-mail, telefonic, etc.) facturarea către reprezentanţii TERMOCASA.

Anul următor porneşte de unde a rămas cu procentul.

DISTRIBUITORUL CARE FACE VÂNZAREA TREBUIE SĂ ASIGURE MONTAJ ŞI PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INSTALAŢIEI (dacă nu este montator, poate apela la un colaborator)

Distribuitorul poate solicita ca în schimbul procentului (ex.: dacă vinde 5 buc. cu 20% reducere, atunci are 100% reducere) să primească o pompă de căldură GRATUIT între 8 şi 32kw.

Distribuitorul are obligaţia (personal sau prin colaboratori) să remedieze orice problemă tehnică survenită la instalaţia clientului final în termen de 72 ore de la sesizarea clientului, în caz contrar producătorul poate să denunţe unilateral contractul în vigoare.

Preţul de vânzare către DISTRIBUITOR este ferm, este exprimat în lei la cursul BNR din ziua confirmării şi achitării comenzii şi nu include cheltuielile de transport şi expediere, precum nici alte costuri legate de instalare, montaj sau punerea în funcţiune a produselor solicitate.

3.3 Plata produselor/produsului comandat de DISTRIBUITOR se va face integral la lansarea comenzii ferme.

Art.4 – OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

4.1 PRODUCĂTORUL se obligă la următoarele:

a) Să furnizeze DISTRIBUITORULUI produsele pentru vânzarea în teritoriu la preţul de vânzare convenit la Art.3, sortimentele şi cantităţile stabilite în baza comenzii semnate şi ştampilate de acesta.

b) Atunci când PRODUCĂTORUL va fi în măsură sa ofere spre vânzare în teritoriu, orice produs nou din categoria pompe de căldură pe care îl fabrică, DISTRIBUITORUL îl va putea contacta şi va putea beneficia de reduceri în cadrul unui nou contract sau o anexă la actualul contract, de comun acord.

c) Să furnizeze DISTRIBUITORULUI materialele de promovare a vânzărilor:

 • gratuite – suport tehnic în formă electronică (imagini la o rezoluţie suficientă pentru realizarea materialelor publicitare, broşuri, pliante, etc.) în vederea realizării de material pentru reclamă (broşuri, pliante, postere, bannere, panouri publicitare, publicitate în formă electronică etc.).
 • contra cost – la solicitarea de astfel de materiale de către DISTRIBUITOR, în alt format decât cel electronic, sau ca bonus pentru rezultatele obţinute în vânzări – broşuri, pliante, postere sau alte materiale publicitare sau promoţionale care sunt disponibile în mod regulat şi celorlalţi distribuitori ai PRODUCĂTORULUI.

d) Să furnizeze DISTRIBUITORULUI documentaţia tehnică necesară livrării şi punerii în funcţiune a echipamentelor (produselor) comandate.

4.2 DISTRIBUITORUL se obligă la următoarele:

a) Să informeze în scris PRODUCĂTORUL despre reclamaţiile pe care DISTRIBUITORUL nu le poate satisface cu privire la produse, împreună cu numele şi adresele persoanelor care fac astfel de reclamaţii.

b) Să achite preţul contractului în condiţiile Art. 3

Art.5 – MODALITATEA DE LUCRU

5.1 DISTRIBUITORUL transmite comanda la PRODUCĂTOR prin e-mail urmând a se primi confirmarea comenzii în acelasi mod.

 • DISTRIBUITORUL trebuie să poarte toate discuţiile şi negocierile cu clientul, verbal sau în scris, fără implicarea directă a PRODUCĂTORULUI.
 • PRODUCĂTORUL nu poate fi implicat în discuţiile scrise sau verbale dintre client şi DISTRIBUITOR.

5.2 În termenul de livrare stabilit prin confirmarea comenzii, produsele vor fi livrate astfel:

 • ridicate de către un delegat al DISTRIBUITORULUI în baza delegaţiei semnate şi ştampilate
 • expedierea se va face printr-o firmă de curierat sau companie de transport.

În ambele cazuri, răspunderea privind marfa este a PRODUCĂTORULUI până la ieşirea din depozitul din care se face livrarea, respectiv până la predarea mărfii delegatului DISTRIBUITORULUI sau a firmei de curierat/companiei de transport, până la depozitul propriu, respectiv locaţia de destinaţie.

5.3 În cazul livrării produselor prin delegat al DISTRIBUITORULUI, cu ocazia ridicării acestora de la PRODUCĂTOR, părţile vor proceda la recepţia cantitativă.

5.4 În cazul livrării produselor printr-o firmă de curierat/companie de transport, se consideră că acceptarea firmei de curierat/companiei de transport a produselor pentru livrarea către DISTRIBUITOR echivalează cu o recepţie cantitativă fără obiecţiuni.

Art.6 – RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

6.1 DISTRIBUITORUL este obligat să achite integral contravaloarea mărfii către PRODUCĂTOR prin ordin de plata sau numerar.

6.2 Produsele vor fi livrate de către PRODUCĂTOR după achitarea integrală de către DISTRIBUITOR şi confirmarea plăţii de către banca PRODUCĂTORULUI.

6.3 În caz de neplată, dacă de comun acord se stabileşte un termen de plată, se vor calcula penalizări de 0.15%/zi pentru suma neachitată cu posibilitatea ca aceasta să depaşească valoarea debitului restant asupra căruia sunt calculate.

6.4 Nerespectarea obligaţiilor de plată la termen de către DISTRIBUITOR duce la obligarea acestuia la plata integrală în avans a produselor ce urmează a fi comandate pe viitor sau rezilierea prezentului contract.

Art.7 – GARANŢII

7.1 PRODUCĂTORUL garantează produsele sale pentru perioada menţionată în Certificatul de Garanţie pus la dispoziţie. Clientul Distribuitorului poate opta fără costuri suplimentare pentru Garanţia Standard sau pentru Garanţia Limitată. Obligaţiile PRODUCĂTORULUI în cadrul garanţiei vor fi limitate la repararea sau înlocuirea oricăror piese care se dovedesc defecte în condiţii de utilizare normală.

7.2 Această garanţie nu se aplică nici unui produs sau părţi din produs care a făcut obiectul unui accident, neglijenţă, modificare, abuz sau utilizare greşită, sau la articole care se consumă în exploatare, care au durata de viaţă mai scurtă decât perioada de garanţie.

7.3 În funcţie de solicitarea expresă a Garanţiei extinse (Garanţia Premium – sub forma şi în condiţiile prezente pe site-ul oficial al PRODUCĂTORULUI : https://termocasa.ro/ro/) de către clientul final al DISTRIBUITORULUI, acesta va putea beneficia de garanţie extinsă din partea PRODUCĂTORULUI după achitarea acesteia. Plata garanţiei extinse se va face de către clientul final al DISTRIBUTORULUI, direct în contul PRODUCĂTORULUI, acesta anexând la garanţia iniţială, garanţia extinsă (Garanţia Premium). Cuantumul Garanţiei Extinse nu este inclus în sistemul de bonificaţie sau reducere stipulat în acest contract.

Art.8 – CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE

8.1 Părţile recunosc faptul că în cursul executării prezentului contract pot obţine informaţii confidenţiale ale celeilalte părţi.

8.2 Nici una din părţi, pe durata executării prezentului contract şi pentru un termen de 5 (cinci) ani de la încetarea contractului, nu va putea să divulge terţelor părţi informaţii de confidenţialitate ale contractantului.

Art.9 – REZILIEREA CONTRACTULUI

9.1 Prezentul contract poate fi reziliat de către oricare parte în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare de către cealaltă parte a obligaţiilor contractuale asumate, fără intervenţia instanţei şi fără punerea în întârziere, cu achitarea obligaţiilor reciproce restante până la data încetării contractului, printr-o notificare trimisă în scris cu cel puţin 30 de zile înainte de data rezilierii.

Art.10 – FORŢA MAJORĂ

10.1 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

10.2 Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil sau insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute obligaţiile asumate conform prevederilor contractuale. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

10.3 Executarea contractului va fi suspendată pe perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce revin părţilor până la apariţia acesteia.

10.4 Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica cealată parte, imediat şi în mod complet, producerea acesteia, şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

Art.11 – ÎNCETAREA CONTRACTULUI

11.1 Prezentul contract încetează:

 • Prin reziliere, în condiţiile art.9 din prezentul contract.
 • În cazul în care una din părţi cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul prealabil, dat în scris de cealaltă parte.
 • Prin acordul de voinţă al părţilor.
 • Din alte cauze prevăzute de prezentul contract sau de legislaţia în vigoare.

11.2 Încetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

Art.12 – COMUNICĂRI

12.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie transmisă în scris.

12.2 Transmiterea prin poştă va fi însoţită de confirmarea expedierii ei integrale, în concordanţă cu coordonatele tehnice ale echipamentului folosit pentru transmisie.

12.3 Pentru PRODUCĂTOR, comunicările se fac la nr de telefon: 0784 040 000 adresa poştală: jud Bihor, loc Oradea, str Zorelelor, nr 5, persoana de contact: Farcaş Adrian, e-mail: contact@termocasa.ro sau farcas_adrian@hotmail.com

12.4 Pentru DISTRIBUITOR, comunicările se fac la nr. de telefon: …………….., adresa postală: str. …………….., nr…………, localitatea …………., jud. ………, persoana de contact: ……….. E-mail………

12.5 În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe acestă confirmare.

12.6 Dacă informarea se trimite prin telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

12.7 Notificările verbale nu se iau în considerare în executarea prezentului contract, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute în alineatele precedente.

12.8 Părţile se obligă să-şi comunice, reciproc şi în timp, orice modificări de date din contract, sub sancţiunea ca acestea să nu fie luate în considerare la aprecierea modului de executare a contractului.

Art.13 – LEGEA APLICABILĂ, SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

13.1 Legislaţia română în vigoare este aplicabilă acestui contract.

13.2 Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, dacă nu se poate rezolva pe cale amiabilă prin reprezentanţii părţilor, se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente.

Art.14 – MODIFICAREA CONTRACTULUI

14.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

Art.15 – CLAUZE DIVERSE

15.1 Prezentul contract se completează cu dispoziţiile legale aplicabile în materie.

Prezentul contract a fost încheiat azi, .. ……………, în 2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PRODUCĂTOR:                                                                                                           DISTRIBUITOR:

S.C. Termocasa Consulting S.R.L.                                                                          S.C. ………………………………………

Prin administrator Farcaş Adrian                                                                           Prin administrator …………….……© Termocasa. Toate drepturile rezervate.
Proudly powered by Perpetuum Mobile.