Skip to main content

GARANŢIE POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ

CERTIFICAT DE CALITATE ŞI GARANŢIE

POMPA DE CĂLDURĂ AER-APĂ

Produsul:
Pompă de căldură aer-apă …… kw model clasic/confort
serie ………………. Data: ………….

Garanţia produsului este de 2 ani (monobloc clasic) / 5 ani (monobloc confort), 7 ani (split clasic), 10 ani (split confort) de la data achiziţionării pentru întreg ansamblul (pompa de căldură) dacă verificarea şi întreţinerea sunt efectuate de către vânzător la solicitarea în scris clientului la adresa de e-mail service@termocasa.ro sau contact@termocasa.ro, contra cost după primul an şi apoi anual. În cazul în care clientul nu solicită în decursul a 12 luni consecutive efectuarea verificării si nu achită contravaloarea verificării în cel mult 30 de zile de la emiterea facturii proforma, garanţia nu mai este valabilă.

1. Prezentul document atestă că produsul achiziţionat beneficiază de garanţie şi service în condiţiile respectării regulilor de instalare, utilizare, manipulare şi transport.

2. Vânzătorul garantează împotriva defectelor de fabricaţie şi de material pe perioada mai sus stabilită cu începere de la data cumpărării de către utilizatorul final.

3. Garanţia acoperă numai acele defecte care apar în exploatarea normală a produsului şi nu se aplică pentru:

  • a) Manipularea şi exploatarea neglijentă (şocuri electrice, mecanice, termice, grad ridicat de impurităţi şi/sau umiditate excesivă în încăperea de lucru, aşezarea în poziţii altele decât cele normale, obiecte străine intrate în echipament, lichide, etc.), iar montajul trebuie efectuat de către un instalator autorizat.
  • b) Utilizarea unor consumabile altele decât cele recomandate de vânzător.
  • c) Intervenţii neautorizate în scris de către societatea TERMOCASA la echipamentele aflate în garanție (în acest caz garanția produsului nu mai este valabilă și devine nulă).
  • d) Exploatarea peste limita de temperatură maximă prevazută de producător sau utilizarea lichidelor cu concentraţie de sulfuri mai mare de 0,2mg/L.
  • e) Alimentarea la alte tensiuni şi frecvenţe decât cele prevăzute de producător (230V sau 380V) cu o toleranţă de cel mult 3% (se va utiliza un stabilizator de tensiune pentru corectarea fluctuaţiilor de tensiune).
  • f) Defecţiuni datorate intervenţiilor clientului.
  • g) Utilizarea unui suport necorespunzător.
  • h) Defecte datorate cablurilor de legătură, împământării clădirii precum şi datorate conectării/deconectării echipamentelor în timpul funcţionării.

Defectele descrise mai sus se repară în afara garanţiei şi vor fi achitate de client.

4. Produsele electronice preinstalate solicitate de client, nu fac obiectul acestui certificat de garanţie.

5. Garanţia şi service-ul produselor sunt asigurate la punctul de lucru (sediul) vânzătorului. În cazul în care există o defecțiune la pompa de căldură care nu se poate remedia într-un timp foarte scurt, atunci vă recomandăm să utilizaţi radiatoare/convectoare/aeroterme/etc. electrice sau alte surse de încălzire, pentru încălzirea imobilului până la remedierea pompei de căldură (dacă nu vă permiteti achiziţionarea acestora, atunci firma Termocasa vă va pune la dispoziţie aceste surse de încălzire temporară).

6. Produsul este garantat pentru un număr de până la 1000 de porniri pe an, temperatura pe partea de cald să aibă media sub 45 grade Celsius.

7. La solicitarea acordării garanţiei este necesar să se facă o prezentare detaliată ÎN SCRIS a defectului constatat şi se comunică pe adresele de e-mail ale producătorului service@termocasa.ro şi contact@termocasa.ro, iar remedierea se va efectua în 15 zile calendaristice.

8. În cazul solicitării nejustificate a garanţiei, clientul va fi obligat la plata manoperei de diagnosticare a produsului, aceasta neputând fi mai mică de echivalentul a 50 Euro la cursul zilei.

9. Vizitele de întreţinere la sediul clientului nu sunt incluse în garanţie pe teritoriul României, iar în afara teritoriului României se poate opta pentru trimiterea produsului pentru servisare la sediul Termocasa sau pentru efectuarea reviziei printr-un instalator autorizat contractat de către cumpărător.

10. Garanţia sau extinderile de garanţie se acordă numai dacă sigiliile sau etichetele aplicate de societatea TERMOCASA sunt intacte. Vânzătorul răspunde doar pentru produsul vândut, nu şi pentru montaj sau alte accesorii cumpărate de la alţi comercianţi. Firma montatoare va răspunde pentru montajul pompei de căldură sau viciile ascunse datorate montajului (pierderi de refrigerant, pierderi agent termic, debit insuficient, dezechilibrul circuitelor de climatizare, nerespectarea instrucțiunilor de montaj din manualul de instalare, prezența aerului în instalație, etc.

11. Durata termenului de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care cumpărătorul a reclamat defectarea produsului şi până la repunerea acestuia în funcţiune.

12. Prin semnarea acestui certificat cumpărătorul îşi exprimă acordul cu cele cuprinse în acest act şi declară că a preluat aparatul în bună stare. Eventualele litigii dintre Vânzător și Cumpărător vor fi soluționate pe cale amiabilă sau vor fi supuse spre soluționare instanței judecătoresti competente de la sediul Vânzătorului.

13. Durata medie de utilizare este de 20 ani.

14. Cumpărător …………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon ………………………………………………………………………………

ATENŢIE !!!

Certificatul de garanţie este valabil împreună cu factura de achiziţie nr. ……………………………… şi factura + garanţia de instalare oferită de către instalator precum şi cu „Procesul verbal de punere în funcţiune” comunicat și validat (la data instalării produsului) de către departamentul tehnic al Termocasa prin adresele de e-mail service@termocasa.ro sau contact@termocasa.ro, Absența comunicării și validării Procesului verbal de punere în funcțiune duce la nulitatea Certificatului de garanție!

                                                                               Cumpărător:                                                                                                                                                                Vânzător:

                                                  ……………………………………………………………                                                                                          ……………………………………………………………

Data reclamaţiei/verificării Defectul reclamat Rezoluţia service Dată ieşire + semnatură şi ştampilă Observaţii
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Proces-verbal de punere în funcțiune

Produs                                                                    Cod produs

Instalat de                                                              Nr. Telefon

Data instalării

Certificat de punere în funcţiune pompă aer-apă

Încercuiţi variana exitentă la locaţie sau completaţi valorile

La momentul verificării parametrilor să utilizaţi un aparat de măsurare a tensiunii şi un termometru non-contact (laser – infraroşu).

(Cu termometrul non-contact se vor măsura valorile doar pe suprafeţe metalice acoperite cu vopsea sau un strat de bandă izolatoare)

Tip/model pompă de căldură: ………………….
Serie: ……………………..
Data achiziţiei ………………………………
Data instalării ………………………………
Nume prenume proprietar
………………………………
………………………………
Nume prenume + tel. instalator
………………………………
………………………………
Locaţia unde este instalată pompa de căldură:
………………………………
………………………………
Detalii
Tipul verificării Parametru 1 Parametru 2 Parametru 3 Parametru 4
1) Tensiunea la priză preferabil a se verifica în intervalul orar 17-21 Tensiunea la priză înainte de pornire ………………………….. V Tensiunea la priză în momentul pornirii …………………………… V Tensiunea la priză în timpul funcţionării …………………………… V Tensiune recomandată între 220-240V
2) Temperatura Tur/Retur Temperatura tur după 15 min. de funcționare ……………………… °C Temperatura retur după 15 min. de funcționare ……………………… °C Diferenţă recomandată 5-8 grade
3) Marca/model pompă de recirculare ………………………………
4) S-au verificat toate racordurile frigorifice cu spumă?
DA / NU
5) S-a vacumat modulul interior+traseu frigorific înainte de a deschide robinetul de refrigerant al modulului exterior?
DA / NU
6) Există montate supapă/clapetă de sens sau filtru pe circuitul de încălzire?
DA / NU
7) Există în cadrul instalaţiei butelii de egalizare?
DA / NU
butelii de egalizare
8) Ce suprafaţă are serpentina de la boiler (însumate ambele dacă e cazul) …….. mp -min. 3 mp pt. pompă de 32kw,
-min. 2,5 mp pt. pompă de 24kw,
-min. 2 mp pt. pompă de 16kw,
-min. 1,5 mp pt. pompă de 8kw.
9) Există spaţiu minim 20 cm împrejurul pompei şi deasupra acesteia?
DA / NU
10) În faţa unităţii ext. are minim 2m spaţiu liber?
DA / NU
11) Să fie strânse cu cheia capacele la circuitul de frig
12) Cablu alimentare principal să fie minim 2,5mmp până la 8ml şi 4mmp peste 8ml lungime
13) Intrare şi ieşire agent termic la puffer să fie poziţionat jos şi sus, nu la mijloc
14) La încălzirea prin calorifere se va măsura lungimea totală a caloriferelor -32kw – min. 26ml calorifere
-24kw – min. 20ml calorifere
-16kw – min. 16ml calorifere
-8kw – min. 12ml calorifere

Vă rugăm să trimiteți la adresa de email service@termocasa.ro următoarele:
a) fotografie cu tabelul de mai sus completat
b) factură + chitanță instalare produs Termocasa
c) minim 10 fotografii din unghiuri diferite cu lucrarea efectuată, pompa de căldură, camera tehnică, unitatea interioară / exterioară şi racorduri.

Telefon service: +40784080000

ATENŢIE!

Lucrarea este considerată „PUSĂ ÎN FUNCŢIUNE” doar după verificarea informaţiilor de către tehnicianul Termocasa şi validarea acestora prin e-mail în scris.

Prestatorul/instalator şi beneficiarul, am procedat la predarea, respectiv primirea lucrării executate de prestator după cum urmează:
1. instalare pompă de căldură
2. punere în funcţiune pompă de căldură
3. efectuarea racordurilor apă-reţea
4. efectuarea racordurilor apă menajeră
5. calibrare debite (apă)
6. instalare pompe recirculare
7. instalare termostate

După punerea în funcţiune a instalaţiei, efectuarea probelor şi verificărilor în conformitate cu normele şi normativele în vigoare, beneficiarul a luat în primire instalaţia de mai sus fără să aibă obiecţiuni.

Echipamentul este functional.

(Dacă Beneficiarul a avut obiecţiuni, acestea se consemnează mai jos, descrierea, lor cu termen de reparaţie, cine execută, dacă au fost sau nu au fost vicii ascunse, etc.)

Obiecţiuni beneficiar:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..

Obiecţiuni tehnician Termocasa:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..

Drept pentru care s-a întocmit prezentul Proces-Verbal, câte unul pentru fiecare din părţi.

Lucrarea a fost executată conform facturii nr. ……………………………… din data de ……………………., la adresa: localitatea ………………………, str. ………………………………., nr. ……………., jud. ……………………………………

Data : ……………………………

                         Beneficiar                                                                                Prestator/Instalator

                         ……………………………….                                                   ……………………….

Tehnician TERMOCASA
(semnătura şi ştampila)
………………………………………………..…© Termocasa. Toate drepturile rezervate.
Proudly powered by Perpetuum Mobile.